• icon Fiska
  • icon Båtramper
  • icon Fiskebilder
  • icon Informationsblad
image
image
image Skicka in dina fiskebilder Så delar vi dem med andra fiskeintresserade. Se mer bilder
image Läs vårt Informationsbald Roxen: Där drömmar blir tillverklighet. Öppna

Fiska i Roxen

Hur gör jag för att köpa fiskekort?

 

 

 

icon-online

Köp Online

Köp fiskekort online. Klicka här.

 

icon-online

Försäljningsställen

För en komplett lista av försäljningsställen, klicka här.

 

icon-online

Ring Oss

Frågor om Fiskekort? Ring oss på nummer 0703 106 427.

 
video-se

Swedish

Klicka på bilden för att se filmen om gäddfiske på sjön Roxen.

video-en

English

Click on the image to see a video about pike fishing on the lake Roxen.

video-de

Deutch

Klicken Sie auf das Bild um ein Video über Hechtangeln auf dem See Roxen zu sehen.

 

PROTOKOLL
fört vid ordinarie årsstämma för verksamhetsår 2018 den 6 mars 2019 med Roxens Fiskevårdsområdesförening i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorp, Linköping. Närvarande 16 personer enligt bifogad lista.

 

 

1. Hälsade Föreningens ordförande Anders Nilson de närvarande välkomna. Mötet inleddes med föredrag från Linköpings kommun, Muharrem Demirok angående problemet med skadedjur (i vårt fall skarven).

 

2. Valdes Anders Nilsson att leda dagens förhandlingar.

 

 

3. Nils Lilja och Kenneth Carlsson utsågs och att justera dagens protokoll.

 

4. Utsågs Anders Samuelsson att föra dagens protokoll.

 

5. Fastställdes föreliggande dagordning.

 

6. Fastställdes mötets behöriga utlysande. Annons i Corren och NT den 12/2,
även på hemsida sedan 12/2

 

7. Redogjorde Anders Samuelsson för föreningens verksamsamhetsberättelse,
Eddie Uggla för föreningens ekonomiska berättelse,
bägge för perioden 1 januari - 31 december 2018 vilka lades till
handlingarna.

 

8. Upplästes Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och lades
till handlingarna.

 

9. Beslöts enhälligt att lämna Styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

 

10. Redogjorde Eddie Uggla för år 2018 utbetalda arvoden.
Beslöts att följande ersättningar för verksamhetsåret 2019,
nämligen:

styrelseledamöter och suppleanter vardera 950kr
revisorer 500kr vardera samt 2000kr till ordförande

 


11. Efter föredragning av valberedningens förslag valdes enhälligt

till ordförande för 2019 Anders Nilsson, omval.

till ordinarie styrelseledamöter 2019- 2021
Eddie Uggla omval 2år
Anders Samuelsson omval 2år
Göran Ingvald omval 2år

 

till suppleanter 2019-2021
Lars Christofferson omval 2år
Anders Carlsson omval 2år

 

till revisor 2019 Bertil Almroth, omval
till revisor 2019 Christer Tobiasson, omval
till revisors- 2019 Anders Hedberg , omval
suppleant

 

12. Till att utgöra föreningens valberedning 2018 utsågs enhälligt Jan-Anders
Tolf (sammankallande) och Kenneth Carlsson.

 

13. Inga motioner förelåg.

Styrelsen avser att under 2019 fortsätta arbetet med att återskapa
beståndet av gös i sjön genom utplanteringar av lekmogen gös från Bolmen
samt eventuellt genomföra åldersanalyser och dna analyser föra att kunna
bedöma effekten av tidigare utplanteringar.

 

14. Presenterade Eddie Uggla Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
2019, vilken enhälligt antogs av stämman

 

15. Under övriga frågor informerade Åke Wester om två motioner som kommer framställas vid LRF regionstämma. Medlemmar uppmanas att åka på stämman och utrycka sitt stöd för motionerna. Åke påpekade även vikten av att vi stöttar Muharrem Demirok i sitt fortsatta arbete i skarvfrågan.

Styrelsens kommande förslag om förändringar i antalet fiskekort och fiskekortspriser diskuterades.

Kenneth Carlsson undrade hur styrelsen tänker om utdelning till vattenägarna i framtiden.
Styrelsen svarar, att dess ambition och vision är att i framtiden kunna leverera utdelning, som situationen föreligger just nu så behövs alla medel som Rfvof disponerar till att försöka återställa ett gott fiskbestånd i sjön, varpå en utdelning troligtvis ligger många år framåt i tiden.

 

16. Meddelande om var och när protokollet hålls tillgängligt. Senast 27/3-18 på hemsidan.

 

17. Mötet avslutas.

 

 

 

 

Sekreterare Ordförande

 

Anders Samuelsson Anders Nilsson

Justerare

 

Nils Lilja Kenneth Carlsson

Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

roxen map 2

 

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv.. För närvarnade pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans  med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön.

FISKEBESTÄMMELSER

(Fiskebestämmelserna finns även att ladda ner på sidan för fiskekort)

button-download