PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2016-10-31
NÄRVARANDE: Åke Wester
Anders Nilsson
Anders Samuelsson
Leif Ånell
Göran Ingvald
Anders Carlsson

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa: 181 888 kr

4. Gösföryngring verkar ha lyckats väl, årets göskull håller nu 12-15cm

Stor gös 250-300st utsatta i våras, 0,7-1,2 kg

Ålinplantering har ej skett på grund av oklarheter om beslut.

Förslag till stämman är 80000kr till inplantering av gös, vattendomspengar till ål.
Frågan tas även upp vid nästa styrelsemöte.

Smånors har observerats i ganska stora mängder, motsvarande har inte setts senaste 20åren.

5. Jakten på skarv har försvårats på grund av lågt vatten men årets kvot har fyllts ändå, 300 skjutna.
Nästa år skickar vi ansökan på 1300st då jakt på skarv anses vara den viktigaste fiskevårdande åtgärden. Eddie Uggla skickar ansökan.

Styrelsen beslutade enhälligt att subventionera ammunition till Anders Carlsson och Anders Nilsson under 2017.

6. Rapport från Åke Wester:

Åke och Anders N har varit på möte med länsstyrelsen om jakten på skarv, synpunkterna som framfördes mottogs positivt.

Åke och Wadsten har haft möte vid kraftverken

2017 04 29 anordnas vattnets dag, Norrköping.

7. Eddie och Göran har haft möte med kommun, frågor och synpunkter om Stångåns fiskevårdsområde lämnades, fråga om övertagande om Stångåns fiskvårdsområde nedströms Nykvarn är ställd.
Synkronisering av regler mellan Roxen, Stångån och Svartån pågår.

8. Beslut togs om att provfiske ska genomföras 2018, offertförfrågande påbörjas.

9. Ulf och Leif reder ut vilka som är fiskekontrollanter i sjön och kontaktar dem. Rapportering sker vid nästa styrelsemöte.

10. Anders Nilsson bokar Julbord.

11. Under övriga frågor föreslog Åke att möte anordnas med Linköpings reningsverk. Styrelsen bifaller. Åke tar fram datum, Ulf, Anders N och Åke närvarar.

Ungdomstrollingtävling kommer anordnas under hösten 12-13 nov

Trollingtävling kommer även arrangeras av Upplev 12nov.

Ramp i Stångån är åtgärdad.

1000st nya informationsbroschyrer är upptryckta.

12. Nästa möte 30/1-17 Anders S kallar valberedning och revisorer.

13. Mötet avslutades

Vid protokollet: Justeras: