ORGINALPROTOKOLL
fört vid ordinarie årsstämma för verksamhetsår 2017 den 7 mars 2018 med Roxens Fiskevårdsområdesförening i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorp, Linköping.

 

 

1. Hälsade Föreningens tf ordförande Eddie Uggla de närvarande välkomna. Mötet inleddes med föredrag från Linköpings kommun och Tekniska verken angående Avlopps och färskvattenledning som ska dras på Roxens botten. Relevanta synpunkter från medlemmarna mottogs av kommunen och Tekniska verken.

 

2. Valdes Eddie Uggla att leda dagens förhandlingar.

 

 

3. Utsågs Bertil Almroth och Lena Samuelsson att justera dagens protokoll.

 

4. Utsågs Anders Samuelsson att föra dagens protokoll.

 

5. Fastställdes föreliggande dagordning.

 

6. Fastställdes mötets behöriga utlysande. Annons i Corren och NT den 14/2.

 

7. Redogjorde Anders Samuelsson för föreningens verksamsamhetsberättelse,
Eddie Uggla för föreningens ekonomiska berättelse,
bägge för perioden 1 januari - 31 december 2017 vilka lades till
handlingarna.

 

8. Upplästes Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och lades
till handlingarna.

 

9. Beslöts enhälligt att lämna Styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

 

10. Redogjorde Eddie Uggla för år 2017 utbetalda arvoden.
Beslöts att följande ersättningar för verksamhetsåret 2018,
nämligen:

,styrelseledamöter och suppleanter vardera 950kr
revisorer 500kr vardera samt 7000kr att fördela inom styrelsen.

 


11. Efter föredragning av valberedningens förslag valdes enhälligt

till ordförande för 2018 Anders Nilsson, omval.

till ordinarie styrelseledamöter 2018- 2020
Åke Wester, omval 2år

till suppleanter 2018-2020
Leif Ånell omval 2år
Ulf Johansson omval 2år

 

till revisor 2018 Bertil Almroth, omval
till revisor 2018 Christer Tobiasson, omval
till revisors- 2018 Anders Hedberg , nyval
suppleant

 

12. Till att utgöra föreningens valberedning 2018 utsågs enhälligt Jan-Anders
Tolf (sammankallande) och Kenneth Carlsson.

 

13. Inga motioner förelåg.

 

14. Presenterade Eddie Uggla Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
2018, vilken enhälligt antogs av stämman

 

15. Under övriga frågor informerade Åke Wester om en motion som kommer framställas vid LRF regionstämma.
Johan Axelsson informerade om hur skarvpopulationen i Glan har utvecklas under 2017.

Eddie informerade om kommande provfiske i Roxen 2018.

 

16. Meddelande om var och när protokollet hålls tillgängligt. Senast 28/3-18 på hemsidan.

 

17. Mötet avslutas.

 

 

 

 

Sekreterare Ordförande

 

Anders Samuelsson Eddie Uggla

Justerare

 

Bertil Almroth Lena Samuelsson

 

Styrelsesammanträdesprotokoll