PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Bonnorp TID: 2010-04-27
NÄRVARANDE: Eddie Uggla Åke Wester Göran Ingvald Anders Samuelsson P-G Larsson Anders Carlsson Anders Nilsson

 1. Orförande förklarade mötet öppnat.
 2. Styrelsen konstituerades Vice ordf. Åke Wester Sekreterare Anders Samuelsson Ansvarsområden: Fiskekort Anders Samuelsson Myndighetskontakt och vattenråd Åke Wester Myndighetskontakt P-G Larsson Provfiske Anders Nilsson PR Göran Ingvald Samordnare fisketillsynsmän Peter Hammarstedt
 3. Föregående mötesprotokoll upplästes o lades till handlingarna.
 4. Kassa 117.659 kr
 5. Sms fiskekort diskuterades och beslutades att ej vara aktuellt för tillfället.
 6. Godkända fisketillsynsmän Leif Ånell Anders Nilsson P-G Larsson Claes Johansson Bertil Pettersson Nils Lilja Ytterliggare fyra personer är aktuella efter slutförd utbildning. P-G kontaktar Per-Erik angående fisketillsyns skyltar.
 7. Anders Nilsson bedömer att beståndet av nors är max 5% av normalt. Nors har observerats i Motala ström, Stångån, Svartån och Lundbergsbäcken. RFVOF och Svartåmynningens FVOF:s påtryckningar om minimiflöde i Svartån och Motala ström samt Anders Nilssons utsättning av norsrom verkar ha gett önskad effekt.
 8.  Ingen ny information angående fiskevårdsplanen. Ett fel har begåtts vid upphandlingen av provfisket, den görs nu om från början.
 9. Rampen i Stångån är under uppbyggnad med asfalt ovan vatten o grusbädd under vatten.
 10.  50000 kr har erhållits från LOVA för vattenvård. Årsmöte Fiskevattenägarna: P-G, Eddie och Göran närvarar. Hemsidan sköts nu mer av Christian Johansson på Mcbj.
 11.  Kommande möten 26/7 –10 19.00 27/9 –10 19.00 29/11 –10 19.00 31/1 –11 19.00 Samtliga möten hålls i källaren på OGsvenssons väg 13B i Ljungsbro. Göran Ingvald ansvar för fika. Åke Wester har informerat Hushållningsällskapets fiskekonsulent om vår verksamhet, han bjuds in till nästa möte. Eddie tar kontakt med Stångåns FVOF angående framtida samarbete.
 12.  Ordförande avslutade mötet. a

 

Vid protokollet
Anders Samuelsson  

Justeras
Eddie Uggl

Styrelsesammanträdesprotokoll