PROTOKOLL

 

 

 

 

 

PROTOKOLL:                   Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                           Ljungsbro

TID:                               2010-09-27                                                                

NÄRVARANDE:                    Eddie Uggla                    Åke Wester                                                 
                                        Göran Ingvald                  Anders Samuelsson
                                        P-G Larsson                     Anders Carlsson
                                        Anders Nilsson                 Petter Tibblin
                                        Peter Hammarstedt          Kenneth Karlsson

 

 

 1. Orförande förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående mötes protokoll upplästes och lades till handlingarna.

           Åke W kontaktar Ola Helmersson HS och Håkan Lundberg Linköpings kommun.
           För inbjudan till nästa möte istället.

           Peter H förmedlar kontakten med Paul Lindvall, P-G o Åke W håller i mötet.

 1. Kassa 161267kr

 2. Ingen sammanställning gjord av fiskekortförsäljningen. Inhämtning av årets fiskekortsförsäljning sker i början av December.

 3. Åke Wester informerade om förstudien Gamla strömfåran, Ljungsbro som genomförts av Vreta Kloster turism.   Åke uppmanade även Rfvo att söka pengar ur J-O Nilssons fond.

 4. Anders N. och Petter T. informerade om provfisket. Petter har gjort en snabbanalys av provfisket som visar på ett småväxt fisksamhälle. Småfisken tar sig inte upp i storlek av okänd anledning. Mötet diskuterade olika orsaker och anledningar. En djupare analys av anledningar och åtgärder kommer i fiskevårdsplanen som ska presenteras under 2011.

 5. Kontakten  med Svartån och Stångåns fvon diskuterades. Åke Wester beslutades sköta kontakterna med dem.

 6. P-G undersöker effekterna och kostnaden för medlemskap i Fiskevattenägarförbundet.

           Göran Ingvald håller kontakten med Lars Viström angående eventuell fisketurism i
           flera sjöar i Östergötland.

           Joakim Kågered Hallmare havsbad har blivit informerad om möjligheten till fisketurism
           i Roxen.

 

 1. Inbjudan till Vattenrådens dag  8 november 2010 på Länsstyrelsen i Linköping.


 2. Eddie kontaktar Linköpings kommun om ytterligare asfaltering vid rampen i Stångån.

           Seminarie om reduceringsfiske på Länstyrelsen i Linköping.

           Anders N. informerade om ålflyttning från Roxen till kusten som utförs på uppdrag av
           Tekniska Verken.

           Anders S informerade om trafiken på hemsidan, 125 unika besökare har registrerats
           under en månad.

 

 1. Mötet avslutades. Nästa möte 29/11-10 i Ljungsbro

 

 

Vid protokollet                                                    Justeras

 

 

 

Anders Samuelsson                                              Eddie Uggla

Styrelsesammanträdesprotokoll