PROTOKOLL

 

PROTOKOLL:                       Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                               Ljungsbro

TID:                                    2010-11-29

NÄRVARANDE:                       Eddie Uggla                                                                                                                                                                                                                                                      PG Larsson

                                            Göran Ingvald

                                            Åke Wester

                                            Peter Hammarstedt

Inbjuden:                               Ola Helmersson HS.

 

1.       Ordföranden förklarade mötet öppnat , föreslog dagordning och redovisade föregående
          mötes protokoll som lades till handlingarna.

2.       Som tillfällig sekreterare valdes P G Larsson.

3.       Ola Helmersson informerade om sitt arbete på HS. Stor del är uppdrag för kunder såsom
          fiskevårdsområdesföreningar och länsstyrelser. Ola kan bl a vara behjälplig med
          utarbetandet av ansökningar om anslag för kommande åtgärder.

4.       Kassa fn. 172.000 SEK.

5.       Fiskekortsförsäljningen ej redovisad av Anders Samuelsson trots löfte.

6.       Beslutades att justerat protokoll skall vara utlagt på hemsidan senast 14 dagar
          efter möte.

7.       Peter samordnar utbildning av nya tillsynsmän.

8.       Göran skriver ut ”Sportfiskeregler” och sänder till Anders S för uppdatering på hemsidan.

9.       Slutrapport om gamla strömfåran kommer nästa vecka. Åke bevakar möte med kommun,
          Tekniska Verken och Länsstyrelsen.

10.       Beslutades att vi går med i Fiskevattenägarförbundet. Eddie kontaktar Lars Wiström.

11.       Rapporter:

            -         3 st studenter på Liu skriver en uppsats om Roxens fauna. Göran och P G har
                      lämnat information.

            -         Roxen ingår i kommande Vattenråd med Boren och kallas
                      ”Motala Ströms Huvudfåra”.
                      Åke och P G kontaktar Boren och Länsstyrelsen för bildande.

            -         Mötet på Länsstyrelsen 9 november, arrangerat av Fiskevattenägarna och
                      Sportfiskarna har bemötts positivt och öppnar för ett vidare samarbete.

            -         Stångåns fvo har kontaktats av Göran för att stimulera till samarbete.
                      Eventuellt kan Nedre Stångåns vatten sammanföras med Roxen. Eddie och
                      Göran skriver brev till Stångåns fvo för beslut om regler.

            -         Rimpact AB har kontaktats av Peter och Göran. Ny träff med bl a hotell planeras.
                      Start 2012.

            -         Peter visade utkast till enkel broschyr om Roxen. Beslutades vara intressant
                      att vidarebearbeta.

            -         Göran har haft kontakt med Christina Bråkenhielm som arbetar för Visit Linköping.
                      Positiv respons liksom från Kultur och Fritidsnämnden.

            -         Kontakt med Paul Lindwall senareläggs i avvaktan på pågående kontakter.

 

12.        Nästa möte 2011-01-31 Kl 1900 i Ljungsbro Sportfiskeklubbs lokal. Revisorer och
             valberedning kallas.

13.         Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet                                                                                                              Justeras

 

 

 

 

P G Larsson tf sekr                                                                                                                            Eddie Uggla

Styrelsesammanträdesprotokoll