PROTOKOLL

 

 

PROTOKOLL:                   Styrelsesammanträde RFVOF

PLATS:                           Ljungsbro

TID:                               2011-01-31

NÄRVARANDE:                 Eddie Uggla                         Anders Nilsson

                                     Göran Ingvald                      Anders Samuelsson

                                     P-G Larsson                         Anders Carlsson

                                     Göran Karlsson                     Christer Tobiasson

                                     Bertil Almroth

 

 

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat, dagordning fastställdes.
 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.
 3. Kassa 203 324 kr
 4. Förslag till årsredovisning och årsberättelse gicks igenom och årsmötet hålls i Stjärnorps sockenstuga den 7/3-11 kl. 19.00.

           -         Anders S bokar sockenstugan och beställer förtäring för 35 personer.

           -         Petter Tibblin presenterar fiskevårdsplanen.

           -         Eddie ordnar projektor samt bjuder in Glans, Svartåns och Stångåns FVOF,
                     Ljungsbro SFF och Per-Erik Larsson från länsstyrelsen.

           -         P-G bokar annons i Corren och NT.

 1. Fiskevårsplanen är utskickad till samtliga styrelsemedlemmar samt remissinstanserna,
  Eric och Johan Carpholm , Ola Helmersson HS och Per-Erik Larsson.
 1. Leaderprojektets förutsättningar gicks igenom.
 2. Fiskekortförsäljningen har inbringat ca 83 000 kr under 2010, en ökning på 33% sedan 2009. Trollingkorten står för större delen av ökningen.
 3. Petet Hammarstedt ansvarar för att de nya fiskekontrollanterna går kursen senast 2011-03-15.
 4. Göran har tagit fram underlag för utbildning av fiskeguider, fiskebroschyrer, sjökort mm. Vidare diskussioner förs vid kommande möten.
 5. Generella fiskeregler och sportfiskeregler får var sin plats på hemsidan. Nuvarande fiskekort och priser behålls tillsvidare. Tävlingsfiskekort införs 60kr/per trolling och 15kr/PERs fisketävling.
 6. Avrapportering från möten:

              -         Stångåns FVOF ställer sig positiva till att RFVOF tar över nedre delen av
                        Stångån,vidare möten kommer hållas.

              -         Rimpact håller på att ta fram gemensamt fiskekort för Roxen och Boren.

              -         Torpa gård och Östanbäcks fiske vill börja sälja fiskekort, Anders S kontaktar.

 1. Inga inkomna skrivelser
 2. Petter Tibblin tas in som adjungerad i styrelsen under 2011.
 3. Styrelsemöten under 2011 samtliga möten hålls i LJSFF:s lokal i Ljungsbro kl 19.00
  förutom den 7/3 som hålls i Sockenstugan kl 18.00

              7/3          21/3         18/4         23/5          18/7         26/9          21/11

 1. Mötet Avslutas

 

Vid protokollet                                                                Justeras

 

 

Anders Samuelsson                                                       Eddie Uggla

Styrelsesammanträdesprotokoll