PROTOKOLL

 

PROROKOLL:                       Styrelsesammanträde RFVOF

PLATS:                               Stjärnorps sockenstuga

TID:                                   2011-03-07

NÄRVARANDE:                     Eddie Uggla                         Anders Nilsson

                                         Göran Ingvald                      Anders Samuelsson

                                         P-G Larsson                        Anders Carlsson

                                         Kennet Karlsson                  Åke Wester

 

 

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.
 3. Kassa 179 000 kr.
 4. Följande punkter gicks igenom inför kommande årsstämma.
 • -         Förplägnad
 • -         Valberedningens förslag
 • -         Styrelsearvoden
 • -         FISKEVÅRDSPLAN, styrelsen tog enhälligt beslut om att jobba efter fiskevårdsplanen i
 •           mån av ekonomiska resurser.
 • -         Hemsidan-årsstämmaprotokoll
 • -         Inga inkomna motioner
 1. Peter anordnar möte i början av april med 4 stycken nya fiskekontrollanter samt gör en sammanställning över alla nuvarande fiskekontrollanter till nästa möte.
 2. Det beslutades att Peter köper in ett sjökort över Roxen för en kostnad på 3000kr vi äger sen rätten att trycka den fritt, Peter utreder hur vida vi får publicera den på hemsidan eller ej.Det beslutades att Göran och Peter arbetar fram ett förslag på en sportfiskebrochyr.
 1. Göran informerade om arbetet tillsammans med Rimpact.
 2. Eddie och Göran rapporterade från mötet den 4 mars med Linköpings kommun och Stångåns fvof , de ställde sig positiva till att Roxens regler även ska gälla för Stångåns nedre del.  Göran och Eddie arbetar fram ett förslag om eventuellt införande av Stångåns nedre del i RFVOF eller ett förslag till avtal om att RFVOF:s regler även skall gälla i Stångåns nedre del. Eddie och Göran avgör själva vilket alternativ som är praktiskt genomförbart.
 3. Inga inkomna skrivelser.
 4. Åke informerade om arbetet med vattenrådet, vidare diskussioner vid nästa möte. Åke kontaktar Nicklas Bäckman för igångsättande av vattenrådet samt bjuder in honom till nästa möte.
 5. Nästa möte hålls 21/3 kl 19.00 i Ljsff:s lokaler i Ljungsbro.
 6. Mötet avslutas.

 

Vid protokollet                                                          Justeras

 

 

Anders Samuelsson                                                   Eddie UgglaStyrelsesammanträdesprotokoll