PROTOKOLL

 

PROROKOLL:                   Styrelsesammanträde RFVOF

PLATS:                               Ljungsbro

TID:                                     2011-03-21

NÄRVARANDE:                Eddie Uggla                         Anders Nilsson

Göran Ingvald                      Anders Samuelsson

P-G Larsson                        Anders Carlsson

Åke Wester

 

 

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.
       Nicklas Bäckman hade inte möjlighet att komma till dagens möte, bjuds in till nästa
       styrelemöte 2011-04-18
 3. Kassa 174.000 kr.
 4. Styrelsens konstituerande.

                -         Styrelsen föreslår Lars Christoffersson som sekreterare, beslut tas vid nästa möte

                -         P-G Larsson, vice sekreterare, myndighetskontakt och vice representant i vattenråd.

                -         Anders Samuelsson, Administratör hemsida och  fiskekort.

                -         Eddie Uggla, kassör

                -         Peter Hammarstedt, samordnare fisketillsyningsmän

                -         Anders Nilsson, provfiske

                -         Anders Carlsson, skarvjaktssamordnare

                -          Åke Wester, myndighetskontakt och vattenråd

                -         Arvodesfördelning. 950 kr utgår som kostnadsersättning till samtliga styrelsemedlemmar,
                          utöver det beslutades att ordföranden skall ha 2000kr i arvode och att resterande
                          pengar som årstämman beslutade tilldela styrelsen går till ersättning av resor vid
                          uppdrag för föreningen.

 1. Årstämmans genomförande diskuterades, styrelsen är mycket nöjda med det höga deltagarantalet,
       Petter Tibblins föredrag om fiskevårdsplanen samt den goda smörgåstårtan.
 2. Samtliga punkter under fas ett och prio ett analyserades och följande beslutades

              -         Nr 1. Fortsatt högt uttag av braxen och vuxen karpfisk.

              -         Nr 4. Nätfiskeförbud under perioden 1 juni – 31 augusti, undantaget är fiske med 80mm
                        maskstolpe för att främja utaget av stor Braxen.

              -         Nr 6. Fredningzoner i mynningsområden under lektid, all fisk är fredad från mynningen
                        och hundra meter ut i sjön under april och maj.

              -         Nr 5. Minsta tillåtna maskstolpe ändras inte, 60mm kvarstår som tidigare beslutats gälla
                        från och med 2011-01-01.

              -         Nr 7, 8 och 9 Begränsa populationen av mellanskarv, P-G Larsson, Åke Wester och
                        Anders Carlsson anordnar ett möte med Länstyrelsen om utökad skyddsjakt, undersöker
                        även möjligheten till ersättning från viltskadefond för den skada skarven orsakar.

              -         Nr 12. Minimitappning och årstidssimulering av tappning, Sköts redan nu av Tekniska
                        Verken.

              -         Nr 14. Tätare intervall mellan provfiskeundersökningarna, Pengar fonderas årligen för ett
                        kommande provfiske.

              -         Nr 15. Ökad omfattning av provfiskeundersökningarna, Vid kommande provfiske skall
                        även sjöns östra delar provfiskas vilket inte gjort tidigare av okänd anledning.

              -         Nr 16. Ålders- och tillväxtanalys, sker i samband med nästa provfiske.

              -         Nr 21. Årlig rapportering av yrkesfiskets fångst, Sker redan idag till Fiskeriverket, samma
                        uppgifter lämnas av Anders N. till styrelsen.

              -         Nr 22. Fångstrapportering för fiskekortsinnehavare. En skattning av sportfiskets uttag
                        görs via fångstlistor som Rimpacts fisketurister fyller i. Förslag finns även på rapportering
                        via hemsidan. Anders s undersöker.

              -         Nr 23. Ökad aktiv fisketillsyn, Flera fisketillsyningsmän ska utbildas under 2011.

              -         Nr 25. Fredning av asp, införs i kommande fiskeregler.

              -         Nr 28. Totalförbud för fångst av gös, beslutades gälla under 3 år, därefter görs en ny
                        bedömning av gösstammen med hjälp av Anders Nilsson.

              -         Nr 29. Förstärkning av gösbeståndet, två sommrig gös inplanteras av Rfvof i Anders
                        Nilssons försorg. Övriga inplanteringar av rom och ensommrig gös skjuts på framtiden till
                        dess skarvpopulationen begränsats till en hållbar nivå. Eddie Uggla ansöker om
                        inplanteringtillstånd från Länstyrelsen.

              -         Nr 31. Försiktighetsprincipen ska råda vid fångst av juvenil gös. Återsläpps på ett
                        skonsamt sätt.

 1. Östergötlands läns fiskevattenägarförbund anordnar årsmöte 2011-04-27 kl. 19.00, Åke, P-G,
       Göran och Eddie närvarar. Eddie mailar deltagarantal.
 2. Gärstad bys skifteslag har skänkt drygt 16.000kr till inköp av ammunition för skarvjakt, Nils Lilja
       administrerar.

       Rimpact och en representant for Ifiske (sms fiskekort) kallas till möte 23/5.  Även
       fisketillsyningsmännen kallas.

       Åke o P-G närvarar vid Stångåns vattenrådsmöte 20110412.

       Beslut togs om att MINST 50% av intäkterna från fiskekortsförsäljningen ska gå tillbaka till sjön i
       form av fiskevårdande åtgärder.
 3. Nästa möte hålls 18/4 kl 19.00 i Ljsff:s lokaler i Ljungsbro
 4. Mötet avslutades
Vid protokollet                                                          Justeras

 

 

Anders Samuelsson                                                   Eddie Uggla
 

Styrelsesammanträdesprotokoll