PROTOKOLL

 

PROTOKOLL:                        Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                                Ljungsbro

TID:                                    2011-04-18

NÄRVARANDE:                      Eddie Uggla                                                                                                                                                                                                                                                     PG Larsson

                                           Göran Ingvald

                                           Åke Wester

                                           Anders Samuelsson

                                           Anders Carlsson

                                           Lars Christoffersson

                                           Anders Nilsson

 

 

 

 

 

1.       Ordföranden förklarade mötet öppnat , föreslog dagordning som fastställdes.

2.       Som tillfällig sekreterare valdes P G Larsson, då Lars Christoffersson avböjt.

3.       Föregående mötes protokoll genomgicks varvid noterades:

          -          Fredningszoner nedprioriteras till prio 2.

          -          Fångstrapportering skall ske av Anders N och Lilja årligen i februari. Skall stanna i styrelsen.

          -          Viss utplantering av gösrom kommer att ske av Anders N.

          -          Antal bottengarn totalt max 14 st samt 2400 m nät. (Reduktion 40%).

4.       Kassa fn. 197.000 SEK.

5.       Vattenråd för Motala Ströms Huvudfåra kommer att bildas med Motala kommun som
          huvudman. Kontaktman Anders Rönnmark 0141-222503.

6.       Medel från vattendomar skall användas till inplantering av 2-somrig gös. Anders N kollar med Dylta
          Bruk om de kan leverera till ett värde av 28.000 inkl moms.Omplacering av gös kan dessutom
          planeras för c:a 20.000kr. Eddie gör ansökan.

7.       Broschyr 5:50 för 2000st. Göran begär pris för 500st med tillägg för utökning. Skyltar för båtramp i
          Al 2 st á 500kr. Armbindlar 50 kr/st med text ”Fisketillsyn” anskaffas.

8.       Beslutades att SMS kort införes. Göran åtgärdar.

9.       Möte i Sockenstugan/Klubbhuset 2011-05-23.Anders S bokar. Eddie kallar kontrollanterna, Göran
          övriga.

10.      Eddie ansöker om utökad skarvjakt. Anders C söker kontakt med båtburna jägare och skissar
          en plan för jakt. Bly OK på öppet vatten. Lämplig hagel 6 eller grövre.

11.     Anders N har konstaterat nors i Motala Ströms mynning. På väg till eller från lek.

12.     Åke Wester påpekade att skarvens föda innehåller över 1 ton rent fosfor som når Östersjön. Rening
          av fosfor kostar 1.000kr/kg varför  det vore av stort värde om skarvfödan kunde fångas på  annat
          sätt och bli människoföda eller biogas.

13.      Eddie kollar om vår fiskevårdsplan kan kallas definitiv och meddelar Anders S.

14.      Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet                                                                                                              Justeras

 

 

 

 

P G Larsson tf sekr                                                                                                      Eddie Uggla

 

Styrelsesammanträdesprotokoll