PROTOKOLL

 

PROTOKOLL:                   Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                          Åke Westers vinväxthus

TID:                              2011-09-26

NÄRVARANDE:                Lars Christofferson          PG Larsson

                                   Göran Ingvald                Åke Wester

 

Inbjuden:                      Niclas Bäckman, Länsstyrelsen

 

 1. Som ordförande valdes Lars som förklarade mötet öppnat.
 2. Som sekreterare valdes P G som läste upp föregående mötes protokoll, vilket lades  till handlingarna.
 3. P G redovisade enkelt förslag i A5 för tillsynsrapport.
 4. Niclas Bäckman visade hur indelningen i olika vattenområden gjorts där hänsyn tagits till de avrinningsvägar nederbörden följer. Roxen ingår i ”Motala Ströms huvudfåra” och för detta område skall ett vattenråd bildas med Anders Rönnmark, Motala Kommun, som sammankallande. Vår representant är Åke. Ulrika Strand är deltidsanställd på Länsstyrelsen med uppgift att hjälpa olika vattenråd i länet.
 5. Kassan 188.000kr. Redovisning av bidrag från Leader sker i oktober.
 6. Anders N har meddelat att han fått leverans av god gös från Dylta Bruk. Göran har haft kontakt med Hjälmaren om evt framtida köp av gösrom.
 7. Göran redovisade förslag till sportfiskeregler att gälla för Stångån och Roxen. Förslaget  fastställdes inklusive krav på återutsättning av fångad fisk efter förvaring i keepnet.
 8. Sportfiskebroschyr i färg visades av Göran i layout.
 9. Tillsynsmännen bör träffas våren 2012 för information. Enkla rapportformulär bör finnas.
  10.  Förslag till brev angående krav på utökning av antalet deltagare i skarvjakt fastställdes.

     11.  Anders C bör visa hur han tänkt organisera skarvjakten 2012.

     12.  Förslaget till möjligheter till ädelfiske i gamla strömfåran har bearbetats vidare och beslut kan väntas i kommunen närmaste tiden.

     13.  Ledning för avlopp från Roxenbaden till Berg på sjöns botten är ej önskvärd ur säkerhetssynpunkt.

     14.  Nästa möte i Ljungsbro den 21 nov kl 1900.

     15.  Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade Åke för gott värdskap.

 

 

 

Vid protokollet:                                                  Justeras:

 

 

 

P G Larsson                                                       Lars Christofferson

 

 

Styrelsesammanträdesprotokoll