PROTOKOLL

 

 

PROTOKOLL:           Styrelsesammanträde RFVOF

PLATS:                   Ljungsbro

TID:                       2011-11-21

NÄRVARANDE:         Eddie Uggla

                            Lars Christofferson

                            Anders Nilsson

                            Göran Ingvald

 

 

 

 1.  Ordförande förklarade mötet öppnat, dagordning fastställdes.
 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.
 3. Kassa 140.000 kr. Ordförande redovisade nu avslutat Leaderprojekt där både den ekonomiska- som slutrapport
      skickats in till länsstyrelsen för godkännande att få ut resterande bidrag.
 1. Fiskekortsförsäljningen ej redovisad då Anders S. var förhindrad att komma på mötet. Anders kommer under
      november månad per mail meddela oss årets försäljningssiffror.
 2. Anders N. rapporterade att ca 400 st tvåsomrig gös utsatts i slutet av oktober tillika ca 130 st romlekar.
      Från Dylta Bruk har utsatts 2.700 ensomrig gös av mycket god kvalitet.
  6. Anders N. efterlyser kraftåtgärder mot skarven som kraftigt skadar fiskebeståndet. Ordförande tillskriver
      Anders C. om att organiserad skarvjakt måste genomförs april 2012.
  7. Sportfiskeklubben Firren Linköping  har stark motsatt sig våra fiskeregler vid fisketävlingar i Stångån
     om att använda keepnet. Möte skall hållas den 2 december med Firren, Linköpings kommun, Roxen Fvof
     och Stångåns Fvof.
     Styrelsen beslöt att vidmakthålla vår inställning till keepnet. Göran och ordförande närvarar. 
 1. Göran avrapporterade att ett samprojekt mellan Rimpact AB i Rimforsa och Vreta Turism har fått Leaderpengar
      till förstudie att etablera en hållbar turistnäring med fiske som bas.
      Pengar skall användas i huvudsak till en kartläggning av ägare till fritidshus i området kring Vreta Kloster i
      syfte att kunna hyras ut till turister.
 2. Inga skrivelser har inkommit
 3. Nästa möte 2012-01-30  kl 19.00 i Ljungsbro. Revisorer och valberedning kallas av ordförande.

 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

 

 

 

Vid protokollet                                               Justeras

 

 

 

Lars Christofferson                                          Eddie Uggla

Styrelsesammanträdesprotokoll