PROTOKOLL

 

PROTOKOLL:              Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                      Ljungsbro

TID:                          2012-01-30

NÄRVARANDE:            Lars Christofferson          Anders Samuelsson

                               Göran Ingvald                Åke Wester

                               Eddie Uggla                   Anders Nilsson

                               Bertil Almroth                 Christer Tobiasson

                               Jan-Anders Tolf

 

 

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående mötes protokoll upplästes och lades till handlingarna.

 3. Kassa: 274800kr

 4. Inför år Årsmöte 2012.
      Anders S ordnar lokal (Stjärnvallen) och förtäring.
      Jan.Anders Tollf undersöker möjligheterna att få föreläsning av Göran Sjösvärd om båttrafiken på Roxen.
      Eddie uggla ordnar annons i Corren och NT
      Per-Erik Larsson, GlanFVOF och LSFF inbjudes.
 5. Jan-Anders Tolf redogjorde för  nya tänkbara styreleseledamöter.

 6. Anders Carlsson gör en skarvjaktsplan för säsongen 2012, presenteras på nästa styrelsemöte.

 7. Vid det fortsatta samråds- och informationsmötet kring fiske i Stångån den 2 december beslutades att
      något generellt krav på keep-net inte skall finnas vid fisketävlingar. Roxen Fvof har starkt emotsatt sig
      detta beslut varför styrelsen beslutade att avbryta samarbetet med Stångån Fvof.

 8. Mark o miljödomstolen i Växjö har meddelat dom om avlopps- och vattenreningsanläggning.
      Styrelsen beslutade överklaga domen, Lars Christoffersson skriver överklagan.

 9. Övriga frågor:

      Prenumerationer och arvoden gicks igenom.

      Vattenråd i Motalaströms huvudfåra är på gång att bildas.

      LSFF inbjuder till årsmöte, Anders Nilsson närvarar.
 10. Mötet avslutades, nästa möte 7/3 på Stjärnvallen 18.15,innan årsmötet.

 

 

 

Vid protokollet:                                                  Justeras:

 

 

 

Anders Samuelsson                                           Eddie Uggla

Styrelsesammanträdesprotokoll