PROTOKOLL

 

 

PROTOKOLL Sammanträde Roxen FVOF

PLATS Ljungsbro

TID 2012-05-07

 

NÄRVARANDE

Ur Styrelsen Eddie Uggla Anders Abelius

Göran Ingvald Anders Nilsson

 

Fiskekontrollanter Claes T. Jonsson Nils Lilja

Leif Ånell

 

Representant iFISKE Mikael Polstam

Närvarande pkt 4 o.5

 

 1. Förklarade ordförande mötet öppnat.

 

 1. Genomgicks föregående mötes protokoll, justerades och lades till handlingarna.

 

 1. Redogjorde ordf. för föreningens ekonomi med en kassabehållning om c.a 250 tkr.

 

 1. Mikael Polstam, representant för iFISKE, redogjorde för möjliga, förbättrade upp-

bördsrutiner för fiskekortsavgifter.

Ombads iFISKE inkomma med offert om uppbörds- och redovisningsrutiner för

både fasta ombud och fiskekontrollanter på fältet.

 

 1. Beslöts att förbereda fångstrapportering att länkas till hemsidan och inlednings-

vis uppdra åt iFISKE att lämna offert på administrativa kostnader/program.

 

 1. Redogjorde ordföranden och Anders Nilsson för det pågående Nationella Skarv-

projektet i Roxen, omfattande bl.a inventering av beståndet samt att Anders Nilsson

hade i uppgift att till SLU månatligen översända 30 stycken skarvar för analys.

 

 1. Uppdrogs åt ordföranden att till Länstyrelsen insända ansökan om utsättning av gös

2012.

Uppdrogs åt Anders Nilssson att undersöka möjligheten att införskaffa 50 st gös-

lekar och 100 kg två-somrig gös samt offerera detsamma.

 

 1. Genomgicks namnlista över Fiskekontrollanter. Ordföranden tackade kontrollanterna

för väl utfört arbete.

 

Fiskekontrollanterna meddelade att de alltid bemöts hövligt och korrekt i de fall när de kontrollerat fisketillstånd .

Diskuterades uttag av kontrollavgifter i anslutning till ” Nya regler för Lagen om fiskevårdsområde”.

 

 1. Uppdrogs åt Göran Ingvald att slutligt överlämna Fiskebroschyren för tryckning enl.

tidigare beslut med nu utförda smärre språkliga justeringar och fastställandet av bild på sista sidan.

 

 1. Åt iFISKE beslöts uppdra genom Mikael Polstam att mejla original till metall-skylt

enl. tidigare förslag och utkast till ordföranden och Göran Ingvald. Dessa skulle i samråd godkänna skylten.

 

 1. Nästa möte 6 augusti 2012 hos Anders Nilsson.

 

 1. Förklarade ordförande mötet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras

 

 

 

 

 

Anders Abelius Eddie Uggla

 

 

Styrelsesammanträdesprotokoll