PROTOKOLL

 

                    PROTOKOLL:              Styrelsesammanträde Roxens FVOF

                    PLATS:                     Bjursby

                    TID:                         2012-08-13

                    NÄRVARANDE:            Eddie Uggla

                                                   Anders Karlsson

                                                   Anders Samuelsson

 

 

 

 

 

 

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

 2. Föregående mötes protokoll upplästes och lades till handlingarna.

 3. Kassa: ca 250.000

 4. Fiskekontrollen i sjön fungerar inte tillfredställande, åtgärdsförslag till nästa möte

 5. Havs och vattenmyndigheten vill starta ett storskaligt försök i syfte att påvisa skarvens inverkan på fiskbeståndet med början 2012. Unders hösten kommer, som ett första steg en inventering att göras av rådande skarvpopulation i sjön. Anders K. och Anders N ansvarar för att 30 skarvar/månad under resterande år 2012 tillhandahålls till ovanstående myndighet.

 6. Anders N. Är intresserad av att köpa och leverera gös från Dyltabruk.

 7. IFiske har erbjudit föreningen att köpa skyltar med anvisningar om smsköp av fiskekort. Beslut tas vid nästa möte.

 8. Beslut fattades att fångstrapporteringen ifrån IFiske publiceras på www.roxen.nu

 9. Fiskefoldern lämnas till alla fiskekortsförsäljningställen och turistbyråer i Linköping och Norrköping.

 10. Tillstånd att lägga ner en renvattenledning och en avloppsledning mellan Berg och Sandvik i Linköpings kommun.
  Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstån. Mark- och miljööverdomstolen avgörande står fast.

 

 1. Mötet avslutas. Med stort tack till Anders C. Nästa möte 20121015 kl 19.00 i Ljungsbro


Vid protokollet:                                                  Justeras:

 

 

 

Anders Samuelsson                                           Eddie Uggla

 

 

Styrelsesammanträdesprotokoll