PROTOKOLL

Protokoll                     Sammanträde  Roxen FVOF

Plats                           Ljungsbro

Tid                             2012-11-19

Närvarande                  Uggla, Eddie  ordförande

                                 Abelius, Anders             Carlsson, Anders

                                 Christofferson, Lars      Ingvald, Göran

                                 Nilsson, Anders            Wester, Åke

 

  1. Förklarade  ordföranden  mötet öppnat,  fastställdes agendan och utsågs undertecknad att föra mötets
        protokoll.

      2. Genomgicks föregående mötes protokoll och lades till handlingarna.

      3. Redogjorde ordföranden för föreningens ekonomi med en kassabehåll-

          ning om c:a 250 tkr.

      4.Meddelade Anders Nilsson att han från Dylte Bruk inköpt 7.500 styck en-

         somrig gös, 9 – 12 cm. Kostnad 25 tkr inkl .moms.

         Anmodades Anders att inkomma med räkning för nedlagt arbete inkl. bilersättning/transport.

      5. Ang. 2011 års gösutsättning meddelade Anders Nilsson att han runt midsommar sökt undersöka utfallet
          av densamma och att resultatet  var synnerligen nedslående.
          Han uppskattade att max 5% av utsättningen  hade lyckats och att det dåliga utfallet var att hänföra till
          ”skarvfrågan.”

      6. Redogjorde ordföranden  för de fortlöpande kontakterna  i skarvfrågan med Maria Boström, Länstyrelsen.

      7. Meddelade ordföranden att det nationella Skarvprojektet fortsätter med inventeringsarbete samt månatliga
          leveranser utav skarv till SLU för analys genom Anders Nilsson och Anders Carlsson.

 

 

      8. Redogjorde ordföranden för årets hittillsvarande intäkter av kortförsäljningen.
          Dessa hade  ökat jämfört med föregående år samt att Ifiskes rapporter nu även omfattade  mängd upptagen
          fisk .

          Uppdrogs åt Anders Samuelsson att till nästa möte sammanställa och redovisa intäkterna från
          årets kortförsäljning.

      9. Förklarade ordföranden ordet fritt i fråga om fiskekontrollanter och sammanfattade efter diskussionen:

          att behovet av stöd och utbildning   ytterligare behöver stärkas

          att fler  kontrollanter  och fler båtar behöver synas bättre under sin utövning och att båtarna  
          märks tydligt med dekaler, flaggor eller likande  varav det tydligt framgår “Fiskekontrollant, Fisketillsyn ” eller
          likande.

          Bordlades frågan till nästa möte.

 

    10. Uppdrogs åt Åke Wester att enligt dennes föredragning tillskriva Tekniska Verken i frågor om vattenprover,
         utförda och planerade samt  om klargörande för olika berörda myndigheters specifika/ avgränsade
         ansvarsområden.

 

    12  Fastställdes nästa sammanträde till måndagen den 21 januari 2013 och uppdrogs åt ordföranden att därtill  
          kalla revisorerna, valberedningens ordförande samt Dan Forsberg .

    13. Förklarade ordföranden mötet avslutat.

          Justeras

          Eddie Uggla                                              / Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll