P R O T O K O L L

Protokoll                       Sammanträde  ROXEN FVOF

Plats                             Ljungsbro  2013- 01- 21

Närvarande                     Eddie Uggla, ordf.                  Anders Abelius, sekr.

                                    Göran Ingvald                         Anders Carlsson

                                    Anders Nilsson                       Lars Christofferson

                                    Åke Wester

                                   Anders Samuelsson

                                   Jan-Anders Tolf, Valberedn. Ordf.

                                   Dan Forsberg. Pkt 1 o.2

 

 • Förklarade ordföranden mötet öppnat, godkändes utsänd agenda och utsåg undertecknad att föra dagens protokoll

 

 • Dan Forsberg, bl.a av Länstyrelsen utbildad fiskekontrollant, presenterade sig och redogjorde för sina erfarenheter som sportfiskare.

 

 • Upplästes föregående mötes protokoll, justerades och lades till handlingarna.

 

 • Redogjorde ordföranden för föreningens ekonomi som bedömdes som god meden god kassabehållning runt 302 tkr.

 

 • Diskuterades försäljningsställen av Fiskekort, deras olika intresse och förmåga att sälja kort. Anders S. meddelade att intäkterna i år syntes totalt undererstiga föregående års intäkter

 

 • Redogjorde Anders N. för sina erfarenheter om tillgången utav gädda, gös, brax , mört och ål vilka var synerligen nedslående, särskilt i jämförelse med kanske jämförbara sjöar såsom Nimmern och Svinstasjön.

      För att komma till rätta med situationen diskuterades skarvfrågan samt antecknades att styrelsen var enig om en fortsatt utsättning av gös
      och nu en mindre satsning på ål. Beslut om slutlig fördelning skall ske efter ekonomisk status och praktiska möjligheter under
      nästa verksamhetsår.

 

 • Rapporterade ordföranden om löpande kontakter med  Maria Boström, SLU.

Roxen skulle  kunna komma  att ingå i ett Nationellt Projekt för att undersöka   skarvens skadeverkningar och att Länstyrelsen skickat ansökan till            Naturvårdsverket/etiska nämnden om att få skrämma bort skarv.

Havs och Vatten har säkrat finansiering för 2013 men diskuterades hur att ytterligare kunna påverka projektet genom ekonomiska bidrag och eget arbete från föreningen.

 

 • Utarbetades förslag till budget att förelägga årsmötet och rapporterade ordföranden att inga skrivelser förelåg.

 

 • Redogjordes för valberedningens arbete genom dess ordf. Jan-Anders Tolf.

 

 • Ombads Anders N. undersöka möjligheten att hyra ut 2 båtplatser i Berg för Rimpacts räkning.

 

 • Beslöts om 2013 årsmöte med plats Stjärnvallen, Stjärnorp och tid onsdag den 6 mars kl 19.00.

Anders S. kollar om lokalen är ledig samt ombesörjer förtäring tillika ansvarar för att kallelse om årsmötet kommer in på hemsidan.

Ordförande ansvarar för annonsering i Corren samt NT, inbjuder Maria     Boström som föredragshållare samt tar kontakt med Peter H. och Dan     Forsberg

 

 • Redogjorde Åke Wester för kontakter med  Landshövdingen /Länstyrelsen i fråga om  återställande av del av  strömfåra i ”Gamla Strömmen ” samt om skriftväxling med Tekniska Verken  med krav att erhålla uppgifter om olika avdelningars ansvar i  tillsyn- och provtagningsfrågor samt namn på deras ansvariga handläggare.

 

Justeras

 

 

Eddie Uggla                                                  /  Anders Abelius

 

Styrelsesammanträdesprotokoll