P R O T O K O L L

 

 

 

 

          Från  sammanträde med Styrelsen inom Roxen FVOF i Ljungsbro 2013-08-13.

 

         Närvarande:        Eddie Uggla, ordf.                             Anders Abelius

                                 Lars Christofferson                            Göran Ingvald

                                 Anders  Nilsson                                 Anders Samuelsson

                                 Åke Wester

                                 adjungerade    Mats Johansson,  SLU    Patrik Johansson, SLU

                                 Maria  Boström,  SLU                       Kristin Öman, SLU

                                  Kjell Carlsson, Östergötl. Ornitologiska Förening

 

 

 

  1. Förklarade ordföranden öppnat. Utsågs ordf.  att leda dagens förhandlingar, valdes

          Anders A. att föra protokollet samt fastställdes mötets dagordning.

 

      2. Maria B. sammanfattade situationen inom Skarvprojektet, utsättningen av fisk, märk-

          ningen av densamma och planeringen hur att söka efter märkena.

 

         Ordföranden redogör för den gällande planen att skrämma bort och hindra häckningen

          av all skarv under 2014 genom användandet av grön laser  samt för provfiske 2015.

 

          Kjell C. framför flera kritiska synpunkter på det etiska med äggprickning, använd-

          andet av laser samt att det överhuvudtaget saknas en bred forskning om skarvens

          menliga inverkan på fiskebeståndet, efterlyser vidare forskning och provfiske

          samt framhåller att projektet borde framskjutas.

 

          Ordförande sammanfattar och avslutar med att särskilt framhålla det viktiga i en

          öppen diskussion mellan RFVOF och Ornitologiska Föreningen.

 

  1. Redogjorde Mats J. och Patrik J. för det alldeles nyss påbörjade provfisket var man

          planerade att använda 4 nätenheter, slumpmässigt lagda.

          Rapport utlovades till nästa möte.

 

  1. Fråga om fiskekontrollanter, rekrytering och utbildning bordlades i Dan´s bortavaro.

 

  1. Med anledning ersättning från Vattendomstolen diskuterades att för resten av året koncentrera utsättningen till ål men även gös /göslekar men               avvakta pågående provfiskes utfall.

 

  1. Fråga om fiskekontrollanter, antal och utbildning bordlades i Dan´s bortavaro.

 

          Uppdrogs åt ordföranden att kontakta Flugfiskarna i fråga om samarbete om fiskekontrollanter etc.

 

  1. Redogjorde ordföranden för föreningen ekonomi, vilken befanns vara god. Kassabehållning 409.158-.

 

  1. Genomgicks föregående mötes protokoll och lades till handlingarna.

 

  1. Uppdrogs åt ordföranden  att dels begära medlemskap i Sportfiskarna och dels

          begära offert om Fiskekortsförsäljning.

 

      10.Uppdrogs åt Åke W. och ordföranden att kontakta Ornitologerna för att söka deras

           hjälp i fråga om skarvräkning i  Natura 2000/Bevarandeområdet samt  området

           in till Stångåns mynning.

 

       11.      Redogjorde Åke W.

 

              För projektet att etappvis återfylla Motala Ströms strömfåra med den

              långsiktiga målsättningen om möjlig fiskvandring mellan  Östersjön och

              Vättern

              Om fortgående diskussioner med Tekniska Verken om reningsgraden/

              /effektiviteten vid reningsverket/Nykvarn samt  hur att öka vattengenom-

              strömningen i Stångån.

 

        12. Fastställdes nästa möte till  7 oktober 2013.

        13. Riktade ordföranden ett särskilt tack till de inbjudna gästerna samt förklarade mötet

              avslutat.

 

 

 

Justeras

 

 

 

 

Eddie  Uggla                                      / Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll