P R O T O K O L L

 

         Fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxen FVOF i Ljungsbro 7 oktober 2013.

 

        Närvarande:   Eddie Uggla, ordf.                Anders Abelius

                           Anders Carlsson                  Göran Ingvald

                           Anders Nilsson                    Anders Samuelsson

                           Åke Wester

1.           Förklarade ordföranden mötet öppnat.

2.           Utsågs ordföranden att leda dagens möte och undertecknad att föra protokollet.

3.           Fastställdes utsänd föredragningslista och lades föregående protokoll till handl.

 

4.         Redogjorde ordföranden för föreningens ekonomi och sammanfattade med att

            den var god med en kassabehållning av 389.000 kronor.

5.         Sammanfattade ordföranden läget i det pågående skarvprojektet. Provfisket hade

            nyligen avslutats med oväntat svaga fångster. Slutlig rapport skulle sammanställas

            av SLU´s provfiskare Patrik och Mats Johansson

6.         Anders N. och Anders C. meddelade att inom projektets  givna ramar och tillstånd

            skjutits 480 skarv och prickats 900 ägg.(Cirka.)

7.         Informerade ordföranden om kontakter med Länstyrelsen i avsikt   att få till stånd

            ett möte;  ”Ang. tillståndsansökan för skarvreducering med grön laser”.  Samtidigt

            även diskutera  hur att hantera  eventuella konflikter med Natura 2000 -

            bestämmelser.

 

 

 

8.        Rapporterade Anders N. att höstens fångster varit dåliga bortsett från att tillgången

           på abborre  varit normal. Ingen siklöja.  Nors som hoppfullt hade  iaktagits på våren

           hade inte kunnat återfinnas i samma omfattning.

9.         Uppdrogs åt Anders N. att svara för och  fortsätta  med inplantering . C.a;  2.000  st 
            1-somrig gös och  350 st  2 somriga och 3-somrig gös, 6-8 hg i mån av tillgång.
            Gösrom 15-16 lekar. Ål  2.000 st, förväntad sannolik storlek 12  - 15 cm.

 

10.        Uppdrogs åt ordföranden att fortsätta kontakterna med Sportfiskarna om samarbete
             fråga om att utbilda fiskekontrollanter samt uppmanades alla närvarande  att aktivt  
             söka tänkbart lämpliga och villiga personer därtill.

11.        Fastställdes nästa möte till 27 januari 2014.

12.        Uppdrogs åt Anders S. att kontakta Stjärnvallen för att dit kunna förlägga 2014 års-

             möte under vecka 10.

13.        Förklarade ordföranden mötet avslutat.

 

 

Justeras

 

Eddie Uggla                                           /Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll