PROTOKOLL  fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxen FVOF, Ljungsbro 2014-04-29.

Närvarande: Eddie Uggla, ordf., Anders Abelius, Lars Christofferson, Göran Ingvald, Ulf Johansson, Anders Nilsson, Åke Wester samt adjungerad ,pkt 2 , Katarina Ingvarsson,

Tekniska Verken.

  1. Förklarade ordföranden mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. Godkändes utsänd  dagordning och utsågs underteckna att föra dagens protokoll.
  2. Redogjorde Katarina Ingvarsson för arbetet inom  ”Krafttag ål” , bl.a däri ingå-
  3. Redogjorde Eddie Uggla för föreningens ekonomi med en kassabehållning om 322.000-.

ende  Ålförvaltningsplan syftande till att kartlägga ålens situation; var den finns mest frekvent, bästa utsättningsplatser, vattenflöden och förbipassager.

Efterlyste Ingvarsson utökat samarbete med markägare och RFVOF. Utsågs Anders Nilsson till föreningens kontaktman.

Beslöts om bidrag till projektet ”Förstudie kring fria fiskvägar i Motala Ströms avrinningsområde” om kornor 10.000-.

  1. Meddelade Eddie Uggla att han varit i kontakt med Kristina Öhman om tidigare provfiske. Resultatet var infört i databas men ännu inte analyserat!
  2. Diskuterades årets utsättningar. Överenskoms att gös och ål borde prioriteras
  3. Diskuterades fråga om Fiskekontrollanter. Göran Ingvald skulle ombesörja utdel-

Uppdrogs åt Eddie Uggla och Anders Nilsson att till Länstyrelsen  insända  Ansökan om Bidrag av Fiskeavgiftsmedel  för utsättning av gös och ål.

ning av bindlar.

Eddie Uggla redogjorde för kontakter med  Flugfiskarna och Glans FVOF om samarbete om övervakning.

  1. Lars Christofferson redogjorde för kontakter med bevakningsföretaget G 4S som
  2. a utför fiskebevakning i Sommen.

Uppdrogs åt Eddie Uggla, Lars Christofferson och Anders Nilsson att från G 4S begära offert för övervakning .

  1. Meddelade Göran Ingvald att de nya fiskekorten var klara från trycket.
  2. Beslöts för 2014, om samma regler för husbehovsfiske, som för 2013:

”Tillåta sådant husbehovsfiske för markägare under 3 dygn, 150 meter, 60 mm maskstolpe, boj i bägge ändar, namn, adress tel.nr tydligt angivna.” Fångst för statistikändamål lämnas till Styrelsen. 

   

10.  Rapporterade Åke Wester från möte med Linköpings kommun, Natur och Miljö-        

         frågor  och från möten med Vattenrådet som väntas komma med rapport  början av

         oktober.

        

       Åke Wester utsågs att närvara vid möte med Styrelsen inom Glans FVOF i fråga om  

       utökat samarbete föreningarna emellan.

11. Utsattes nästa möte till måndagen den 28 juli i Kungsbro hos Anders Nilsson.

       Särskild kallelse skulle utgå.

12. Förklarade ordföranden mötet avslutat.

Justeras

Eddie Uggla

                                                                                     / Anders Abelius                                                  

Styrelsesammanträdesprotokoll