P R O T O K O L L

  fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxen FVOF i Ljungsbro 27 januari 2014.

 Närvarande:        Eddie Uggla, ordf.                    Anders Abelius

                                 Göran Ingvald                           Anders Nilsson

                                 Åke  Wester 

  Valberedning    Jan-Anders Tolf

  Revisorer           Christer Tobiasson         Bertil Almroth

  1. Förklarade ordföranden mötet öppnat.
  1. Utsågs ordföranden att leda dagens förhandlingar och undertecknad att föra  

protokollet.

       

  1. Fastställdes utsänd föredragningslista, genomgicks föregående mötes-
  2. protokoll och lades till handlingarna.

       4.  Redogjorde ordföranden för Föreningens ekonomi genom att särskilt presen-

       tera de största utgifts- resp. inkomstposterna. Kassabehållning var 281.483-.

  1. Redogjorde ordföranden för möte med Olle Jonsson på Länsstyrelsen om att få dispens från Artskyddsförordningen att kunna störa skarven. Ansökan har skickats ut till ett ental remissinstanser.  inkomna remissvar har haft mer eller mindre allvarliga invändningar mot att använda grön laser för att störa skavarna/deras häckning och att Projektet i viss utsträckning saknat vetenskaplig tyngd och pregnans.

Vidare hade farhågor framförts att Natura 2000 område skulle kunna komma att störas?

Efter diskussion uppdrogs åt ordföranden att kontakta Länstyrelsen inför den fortsatta handläggningen och med hjälp av all tillgänglig expertis bemöta kritiken, förklara och lägga till rätta, framhålla projektets exklusivitet, dess unika möjlighet att ge ytterligaren en bred, både praktisk och teoretisk, kunskap om mellanskarven.  Insikter som inte bara skulle komma till lokal nytta, utan även  gagna hela landet och med stor  sannolikhet  noteras av forskare i andra miljöer/länder  med ökande skarvkolonier. Projektet skulle kunna initiera till ett internationellt samarbete med Roxen/Sverige som bas och referenspunkt.

Antecknades också att Styrelsen var missnöjd med den smala grupp av remissinstanser som givets tillfälle att yttra sig. Saknades gjordes ex.vis  föreningar för  både fritids- som yrkesfiskare, sammanslutningar för boende runt Roxen såväl åretruntboende som sommarboende.

         5. Bordlades ” Ålprojektet” Simon Karlssons frånvaro.

6.  Meddelade ordföranden att trots påstötningar till SLU´s  provfiskare Johans-

      son och Johansson har vi ännu inte det slutliga resultatet i vår hand.

7.   Meddelade Anders N. att uppdrag om utsättning av ål, 1-2 och 3-somrig gös 

       samt göslek hade utförts.  (Jmfr föregående protokoll pkt 9.)

 8  .Efter Styrelsens diskussion och ordförandens  presentation utav offert från 

      ”web-master” Christian Johansson beslöts att acceptera offerten om sam-

       manlagt  3.500-.  + moms innehållande bl.a  installation av senast version av 

       Joomla, automatisk  besöksstatistik och sökmotoroptimering.

       

 9.  Uppdrogs åt  Göran att i samråd med Anders N. utarbeta och

       låta trycka nya fiskekort.

            10.  Redogjorde valberedningens ordförande Jan-Anders Tolf  för valberedning-

                    ens förslag inför årsmötet.

            11.  Från ifiske förelåg inbjudan till kostnadsfri utbildning till iFiskes system för-

                     lagt till Kistastockholm 23 mars 204.

                   

                     Uppmanade ordföranden alla närvarande att sprida information härom till

                     alla som kunde vara intresserade utav kursen.

                     Beslöts att skäligt bidra till rese- och uppehållskostnader  för deltagare.  

              12.  Beslöts  att    Föreningens årsmöte skall äga rum måndagen den 3 mars 

                                             kl. 19.00  i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorps fotbollsplan

                                 

                                      att   Anders S. svarar för de praktiska arrangemangen samt för sed-

                                              vanlig annonsering i dagspress  och ev. annan ”marknadsföring”

                                      att  mötets samlande rubrik skulle vara  ROXEN´s FRAMTID

                                      att Styrelsen skulle sammanträda kl. 18.15 i nämnda lokaler

                                      Att ordförande bjuder in ”särskilt inbjudna” gäster.

              13.  Inga skrivelser eller motioner hade inkommit.

               14.  Informerade Åke Wester om kommande förstudier för fria fiskvand-

                      ringsleder i Motala ströms vattensystem.

                      Uppdrogs åt ordföranden och Åke  att diskutera i vad mån Föreningen

                       kunde vara behjälplig i ärendet.

               15.  Förklarade ordföranden mötet avslutat.

                       Justeras dag som ovan

   

                        

Eddie Uggla                                                     /  Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll