PROTOKOLL fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxens Fiskevårdsom-
rådesförening 28 juli 2014 ombord på Roxensnabben, Roxen.

Närvarande: Eddie Uggla, ordf., Anders Abelius, Lars Christoffersson, Göran Ingvald,
Ulf Johansson, Anders Nilsson, Anders Samuelsson och Åke Wester.

1. Förklarade föreningens ordförande Eddie Uggla sammanträdet öppnat och hälsade alla närvarande välkomna.

2. Utsågs undertecknad att föra dagens protokoll samt fastställdes utsänd före-
dragningslista.

3. Genomgicks föregående mötes protokoll, justerades och lades till handlingarna.

4. Redogjorde Eddie för Föreningens ekonomi med en kassabehållning om
329.000-.

5. Meddelade Anders N. att årets fiske hittills varit "riktigt uselt" men hade positivt
noterat viss närvaro av spigg.
Att dra några slutsatser om tillväxt och tillgång av årsyngel var ännu för tidigt utan skulle bero till månadsskiftet augusti/september .

Diskuterades också utbredningen utav " Vandrarmusslan" . Överenskoms att man i görligaste skulle försöka kartlägga dess utbredning och inverkan på fisk-
beståndet.

6. Diskuterades fråga om fiskekontrollanter.
Uppdrogs åt Eddie och Lars att fortsätta förhandlingarna med bevakningsföre-
taget G4S och snarast presentera förslag till avtal
Uppdrogs åt Eddie och Göran att fortsätta finna samarbetsformer med Flug-
Fiskarna
Uppdrogs åt Åke fortsätta diskutera fråga om samarbete med Glans FVOF
Att bekosta resa och kurskostnader för intresserade att genomgå formell utbildning till Fiskekontrollanter.

7. Diskuterades utsättning, utan att binda sig för kvantitet, beroende på att exakta
inköpspriser resp. inköpskällor var osäkra.
Anders N. förklarade att 2-somrig gös sannolikt skulle finnas tillstädes i Svinsta-
sjön resp. Asplången
källor för ålyngel, transporter etc., fick han i uppdrag att undersöka.

Uppdrogs åt Eddie att från Länstyrelsen ansöka om bidrag för utsättning.

8. Diskuterade Styrelsen Skarvprojektet som inte utvecklats enligt plan.
Meddelade Eddie att Maria Boström var i färd med att utarbeta en läges-
beskrivning för projektet.

9. Redogjorde Åke för av Sweco lämnade flödesrapporter /vattenföring och
Tekniska Verkens försök till förbättrade åtgärder vid reningsverket för att
bättre kunna eliminera läkemedelsrester.

10. Redogjorde Anders S. för det pågående arbetet med att förbättra rutiner av-
seende hemsidan.

11. Presenterade Göran de nytryckta Fiskekorten.

12. Informerade Anders S. om att I-fiske rapporterat om att försäljningen av kort första halvåret inbringat 29.000-. ( För 2103 total försäljning 0m 39.000-.)

13. Beslöts att nästa möte skulle äga rum måndagen den 20 oktober 2014 hos Ulf.
Kallelse och förslag till dagordningen utsändes av Eddie.

14. Förklarade Eddie mötet avslutat och riktade ett varmt tack till Andes N. för båt-
färden Kungsbro –Nykvarns sluss t& r.

Linköping dag som ovan

Eddie Uggla

/ Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll