PROTOKOLL fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxens Fiskevårdsområdesförening
20 oktober 2014 Stora Bjällösa, Vreta Kloster.

Närvarande: Eddie Uggla, ordförande, Anders Abelius, Göran Ingvald, Ulf Johansson, Anders
Nilsson, Åke Wester och adjungerad Andreas Brand.

1. Förklarade ordföranden mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

2. Utsågs Eddie att leda dagens förhandlingar, undertecknad att föra protokollet , fastställdes
dagens agenda och genomgicks föregående mötes protokoll.

3. Redogjorde Eddie för Föreningens ekonomi med en kassabehållning om 104.500-.

4. Informerade Anders N. om kontakter och kontrollturer med bevakningsföretaget 4 GS och om
att överenskommelse träffats om skärpt bevakning under kommande trollingsäsong.
Under kontrollturerna hade ingen ertappats utan fiskekort men smärre tillsägelser hade skett.

Uppdrogs åt Ulf att utreda tillsyningsmännens befogenheter och olika konsekvenser för fiskare
som ertappas utan giltigt fiskekort.

5. Redogjorde Andreas Brand för företaget "Upplev Äventyr & Fritid, Linköping".
Diskuterades möjligt framtida praktiskt samarbete och att exempelvis att länka hemsidorna till
varandra.
Fastställdes startavgift för av företaget anordnad tävlingsverksamhet;
Handfiske 15-. pr person
Trollingfiske 75-. pr person
(Övriga aktiviteter normal avgift.)

6. Uppdrags åt Anders N. att låta beställa 4 st skyltar att kunna appliceras på båtar med texten:
FISKETILLSYN.

7. Uppdrogs åt Anders N. att fylla i Länstyrelsens blankett; "Rapport om utsättning av fisk och kräftor".

8. Redogjorde Eddie för kontakter med Maria Boström i fråga om hur mycket ytterligare medel som skulle
kunna påräknas för Skarvprojektet. Maria skulle senare rapportera, men hade sett positivt på att er-
hålla ytterliga anslag, bl.a genom att Roxens skarvprojekt skulle kunna utvärderas tillsammans med
andra liknande pågående projekt i Europa.

10. Diskuterade Styrelsen preliminära resultat och trender utav provfisket.
För att få en väsentlig förbättring utav fiskebeståndet, främst gös, ansågs att det måste skapas för-
utsättningar för norsens återetablering och ökad kontrollerad vattengenomströmning.

Slutresultatet av provfisket skall tillsammans med tidigare provfisken ligga till grund för en
långsiktig strategi för fiskevårdsfrågan.

11. Redogjorde Göran för diskussioner med Tekniska Verken om ramper och tillfarter i Stångån vilka
vilka förts i en positiv anda. Diskussionerna skulle fortsätta.

12. Redogjorde Åke om diskussioner med vattenkraftägare i Stångån och Svartån om genomströmning och
metoder att mäta desamma, miniminivåer och fråga om användandet om ozon vid reningsverket.

13. Uppdrogs åt Åke att försöka anordna ett studiemöte vid Reningsverket med närvaro av från Tekn.
Verken ex.vis tekniker-, fiskevårdsak-kunniga och personal insatta i vattenregleringsfrågor.

14. Uppdrogs åt Anders N. att lämna förslag till "logga"

15. Fastställdes nästa möte till måndagen den 26 januari 2015.

16. Beslöts att årsmötet för verksamhetsåret 2014 skall äga rum onsdagen den 4 mars 2015 i Stjärvall-
ens lokaler, Stjärnorp.
Uppdrogs åt Anders S. att boka lokalen.

17. Förklarade ordförande mötet avslutat och tackade Ulf för värdskapet.

Justeras dag som ovan

........................................

Eddie Uggla

/

............................................
Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll