PROTOKOLL fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxens Fiskevårdsom-

rådesförening 4 mars 2015 Stjärnvallen, Stjärnorp.

Närvarande: Eddie Uggla ordf., Anders Abelius, Anders Carlsson, Lars Christofferson,

Göran Ingvald, Ulf Johansson, Anders Nilsson, Anders Samuelsson, Åke Wester samt

Christina Lindhagen Sportfiskarna.

1. Förklarade föreningens ordförande Eddie Uggla sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna och vände sig därvid särskilt till Christina Lindhagen.

2. Utsågs undertecknad till att föra dagens protokoll, fastställdes utsänd agenda, genom-

gicks föregående mötesprotokoll som justerades och lades till handlingarna.

3. Redogjorde Eddie för föreningens ekonomi visandes ett saldo om 145 000 kronor.

4. Uppdrogs åt Ulf att kontakta Leif Ånell inför kursen i Jönköping i fråga om digitala

system i fråga om fiskekorts-/fångstrapporter.

5. Uppdrogs åt Eddie att slutligt beställa skyltar med tyck "Fisketillsyn" att appliceras på Anders båt Roxensnabben.

6. Rapporterade Göran om arbetet med broschyren " Roxen, där drömmar blir verklighet".

Uppdrogs åt Göran att införskaffa 3 000 ex.

Göran meddelade att 15 block x 25 st fiskekort var klara från trycket.

7. Redogjorde Anders S. för administration och hanteringen utgav hemsidan. Styrelsen

uttalade sin tillfredsställelse över Anders arbete.

Uppdrogs år Anders att till hemsidan länka dels "Kraftag ål." Tekniska Verken samt

Hushållningssällskapets "Fria Fiskvägar.

8. Meddelade Eddie, Anders N. och Göran att offertinhämtning av årets planerade

utsättning av ål och gös pågick enligt tidigare uppdrag.

9. Rapporterade Åke om sammanträden inom Vreta Kluster om ål, ålvandring kring

kraftverk och Göran om det fortsatta arbetet tillsammans med närliggande Fiske-

vårdsområden finna ansvariga tjänstemän inom Tekniska Verken i fråga om fiske

och regler för handredskapsfiske i främst Stångån

10. Genomgicks procedurerna för strax inkommande Årsmöte.

11. Presenterade Christina Lindhagen utförligt Sportfiskarna samt sammanfattade kort

det anförande hon skulle hålla inför årsmötet med rubriken " Fria fiskvandringsvägar

förbi vattenkraftsstationer."

12. Fastställdes nästa styrelsemöte att äga rum måndagen den 30 mars i Ljungsbro kl. 19.00

Göran ansvara för sedvanligt arrangemang .

13. Förklarade ordförande mötet avslutat.

Justeras:

..........................................

Eddie Uggla

/ .............................................

Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll