PROTOKOLL fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxens Fiskevård-

områdesförening 30 mars 2014 i Ljungsbro.

Närvarande: Anders Nilsson, Anders Abelius, Anders Karlsson, Göran Ingvald, Åke Wester.

1. Förklarade föreningens ordförande Anders Nilson mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

Anmält förhinder hade Lars Christofferson, Anders Samuelsson och Eddie Uggla.

2. Valdes ordföranden att leda dagens förhandlingar, undertecknad att föra dagens protokoll och fastställdes mötets dagordning.

3. Konstituerade sig styrelsen ;

vice ordförande Lars Christofferson

sekreterare Anders Abelius

vice sekreterare Ulf Johansson

kassör Eddie Uggla

samt fördelades följande ansvarsområden;

myndighetskontakter Lars Christoffersson och Eddie Uggla

" / jämte vattenråd Åke Wester

PR. Reklam Göran Ingvald

Fiskekort, hemsida Anders Samuelsson

Fiskevård Anders Nilsson

Skarvjaktsamordnare Anders Karlsson

Fiskekontrollanter Ulf Johansson

4. I anslutning till Årsmötets föredrag " Fria fiskvandringsvägar förbi krafstationer" diskuterades olika sätt att säkra den utvandrade ålens möjligheter att passera kraftstationer. Beslöts att ihärdigt och med kraft rikta alla berörda myndig- heters och företags uppmärksamhet på frågan rubricerad med arbetsnamnet "Stoppa Den Stora Ålslakten".

5. Uppdrogs åt Eddie Uggla att fortsätta arbetet att söka få till stånd ett möte med Tekniska Verkens VD och styrelseordförande.

6. Redogjorde ordföranden för kontakter med Tekniska Verken om överenskommelse om miniflöden under lekperioder främst för nors men även för gädda.

7. Redogjorde ordföranden för det pågående arbetet enligt tidigare beslut om årets inplantering av gös. Styrelsen delade uppfattningen att insättningen skulle ske i två etapper, företrädesvis i vecka 16 eller 17 men med hänsynstagande till väder.

8. Meddelade Göran Ingvald att fiskekort och broschyr låg klara från trycket. Den senare inlagd på hemsidan, fiskekorten under distribution till försäljningsställen av Anders Samuelsson.

9. Meddelade Göran Ingvald att arbetet med tillkörsrampen i Stångån fördröjts i avvaktan på lämpligt vattenstånd.

10. Uppdrogs åt Göran Ingvald och Åke Wester att söka kontakt med Stångåns Fiskevårdsområdesförening direkt, eller genom ansvarig i hos Tekniska Verken.

11. Uppdrogs åt Göran Ingvald att slutligt beställa 2 st skyltar att appliceras på ord-

förandens båt Roxensnabben med text FISKETILLSYN .

12.Meddelade Åke Wester att han hade för avsikt att delta i möte med Vattenägar-

Förbundet 14 maj 2015.

13. Beslöts att nästa möte skulle äga rum måndagen den 25 maj. Plats skulle anges i

kallelsen.

14. Förklarade ordföranden mötet avslutat.

Justeras:

Anders Nilsson / Anders Abelius

Ordförande

Styrelsesammanträdesprotokoll