P R O T O K O L L

fört vid sammanträde med Styrelsen inom RFVO måndagen den 25 maj i Ljungsbro Fiskeklubbs lokaler, Ljungsbro.

Närvarande; Anders Nilsson, Anders Abelius, Göran Ingvald,

Anders Samuelsson, Eddie Uggla och Åke Wester

1. Förklarade föreningens ordförande Anders N. mötet öppnat ,hälsade de närvarande välkomna och valdes undertecknad att föra

dagens protokoll.

2. Genomgicks föregående mötes protokoll;

i kontroll av vattennivåer o. flöden. Anders N. och Åke skall

tillsammans i dessa frågor ha kontakterna med Tekn. Verken.

ii. Eddie skall tillsammans med Åke fortsätta försöka få tillstånd

möte med Tekn. Verken VD/ högsta ledning och informera om

Föreningens varande och målsättning.

iii. Meddelade Göran att skyltarna ” Fisketillsyn” var klara.

iiii Informerade Åke om att han deltagit i möte med Vattenägarför-

bundet och antecknat att förbundet hade ett omständligt

remissförfarande.

3. Meddelade Anders N. att gös utsatts enl. plan och uppdrag i 2

kontingenter.

Leverans av sätt-ål från Cerbo var planerad.

4. Redogjorde Eddie för Föreningens ekonomi vilken enhälligt

bedömdes som god med en kassabehållning om 227.000 .

5. Uppdrogs åt Anders K. att lämna rapport om skarvjakt.

Meddelade Anders N. att enl. plan och uppdrag, fortfarande

sändes 30 st Skarv månatligen till SLU för analys av maginnehåll.

Varje skarv antages äta 600 gram fisk pr dygn.

Bedömde Anders N. att antalet häckande skarvar uppgår till

c.a 550 par.

Diskuterades fråga om huruvida skarvarnas träck förgiftat bott-

nar kring ” bosättningsöar” samt mängden fosfor som frigöres ur

träcket.

6. Uppdrogs åt ordföranden och Göran att kontakta Petter Tiblin

för revidering och uppdatering av Fiskevårdsplan.

7. Diskuterade Styrelsen åter fråga om fisketillsyningsmän, eventu-

ell ersättning till desamma samt kontrollavgifters storlek.

Fastställdes ” Kontrollavgift” om 800-. för brott mot Fiskeregler ,

vägran att betala skall följas av polisanmälan.

Eddie och Ulf skulle utreda fråga om att låta Anders Berglund

och Anders Nilsson genomgå kurs för tillsyningsmän.

Uppdrogs åt Ulf, ansvarig för fisketillsyningsmän, att till nästa

möte kalla Leif Ånell som adjungerad.

8. Redogjorde Göran för det pågående samarbetet mellan Förening-

en och FVO:n för Stångån, Nedre Svartån och Tekn. Verken i fram-

framställandet av gemensam fiskebroschyr som avses vara klar

årsskiftet 2015/2016.

Redaktionella ändringar och regeljusteringar för att nå enhetliga

normer i fiskefrågor etc., skall Styrelsen hållas informerad om.

9. Redogjorde Göran för arbetet med båtrampen vid Norra Stång-

gatan och om den kompletterande flytbryggan.

Rampen har av kommunen budgeteras till 100.000.

Flytbryggan till 20.000-. och till den beslöts att bidraga med

10.000-. lika mycket som FVO Nedre Stångån.

10. Fastställdes nästa möte till att äga rum tisdagen den 4 augusti hos

Anders N. i Kugsbro.

Till mötet skulle genom Åke´s försorg inbjudas Astrid Brisman.

11. Förklarade ordföranden mötet avslutat.

Justeras

Vreta Kloster dag som ovan

Anders Nilsson

/ Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll