P R O T O K O L L

Fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxens Fiskevårdsområdesföre-
ning den 28 september 2015 i Ljungsbro.

Närvarande: Anders Nilsson, ordf., Anders Abelius, Göran Ingvald, Ulf Johanson, Eddie Uggla, Åke Wester samt adjungerad Leif Onell

1. Förklarade Anders Nilsson mötet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.

2.Fastställdes utsänd dagordning, genomgicks och justerades föregåen-
de mötes protokoll.

3. Redogjorde kassören Eddie Uggla för föreningens ekonomi, visandes
en kassabehållning om 244 988,00 kronor.

4.I skarvjaktsamordnarens Anders K. bortavaro meddelade Anders N.
att tilldelad kvot avskjutits samt att skarv enligt uppdrag skickats till SLU för analys av maginnehåll.

5. Meddelade Anders N. att han genom "Trap & transport" satt ut c:a
900 ålar i Östersjön med en uppskattad genomsnittsvikt om 1,5 kilo.

6. Beslöts framledes att öka insatsen utav utsättning av ål och minska
densamma utav gös.

7. Meddelade Göran att " Projektet Ramp-/flytbrygga i Stångån " var
genomfört.
Uttalade Styrelsen sitt tack för Görans insatser i projektet.

8. Meddelade Eddie att I-fiske rapporterat om intäkter om 35.610,00
t.o.m september 2015. ( För 2014 utgick intäkterna till 54.340,00)

9. Beslöts att i samarbete med I-fiske utarbeta rutin för att i förväg på-
minna innehavare om tidpunkt för fiskekorts utgång .

10. Redogjorde Göran och Leif för arbetet med gemensamma " Fiske-
regler inom Roxens, Nedre Svartåns och Stångåns-Linköpings FVO.

Efter Styrelsens diskussion uppdrogs åt Göran och Leif att till
Styrelsens medlemmar distribuera utkast till färdigt förslag till
Fiskeordningsregler. ( Anders A. skulle till Leif sända e-postadresser.)

11. Uppdrogs åt Ulf att utreda och sammanställa förslag för att få till
stånd och kunna upprätthålla ett varaktigt fiske.

12. Väckte Leif fråga om att utse en överordnad Fiskekontrollant som
skulle kunna nås vid behov.
Anders N. Göran, Leif och Ulf skulle inom sig diskutera frågan.

13. Diskuterade Styrelsen olika strategier för att ytterligare bland allmän-
het och berörda tjänstemän inom stat och kommun sprida kunskap och
information om Föreningens arbete och målsättning och att Föreningen
skulle vara/bli en självklar remissinstans i alla frågor som i något avse-
ende berör Roxen direkt eller indirekt.

14. Redogjorde Åke för möten och kontakter med tjänstemän inom kom-
mun och Tekniska Verken i frågor om vattenreglering, Fria vandrings-
vägar för ål, Motala Ströms Vattenområdesförening och VISS, Vattenin-
formationssystem/Sverige.

15. Fastställdes nästa möte till måndagen den 9 november kl. 18.30 i
Ljungsbro.

16. Förklarade ordföranden mötet avslutat.

Justeras, Linköping dag som ovan.

....................................................
Anders Nilsson

Styrelsesammanträdesprotokoll