P R O T O K O L L

fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxens Fiskevårdsom-
rådesförening 9 november 2015 i Ljungsbro.

Närvarande. Anders Nilsson ord., Anders Abelius, Lars Christoffer-
son, Göran Ingvald, Ulf Johansson, Eddie Uggla, Åke Wester samt
Leif Onell adjungerad.

1. Förklarade ordföranden mötet öppnat och hälsade de när-
varande välkomna.

2. Genomgicks och justerades föregående mötes protokoll samt
fastställdes utsänd dagordning med tillägg av följande info
från Åke om;
i. möte med Länstyrelsen i fråga om ålfrågan, främst vad gäller ålens vandring förbi kraftverken som är att
likna vid både djurplågeri och meningslös ålslakt.
ii. risk och pågående utredning om att Motala Ström
skall läcka in i kanalen med ty följande risk för översvämning.
iii. kontakter med Tekn.Verken i fråga kring svårigheter
att få korrekta uppgifter om avtappning, noggranna-
re än dygnmedelvärde.
Uppdrogs åt Åke och Anders N. att följa frågan.

3. Redogjorde Anders N. för enl. uppdrag utförd utsätt-
ning av ål. Utsatt vikt c:a 550 kg 3-årig ål. Cirka 15 st
pr kg.
Diskuterades fortsatt utsättning av ål men också hur
förbättra vandringsmöjligheterna främst till
i Östersjön men också vidare i vattensystemen.

Samarbetet med Tekniska verken skall stärkas liksom med närliggande FVOF. Styrelsen vill allmänt öka kunskapen om ål, exempelvis genom att inom ramen för " Krafttag ål" anordna "jippon" vid utsättning , informera om ålens vandringar och vilka faror den då möter.

4. Diskuterades att framledes att satsa mer på gös, främst
lekmogen och allmänt utreda fördelningen av resurser
mellan gös och ål.

5. Meddelade Eddie att Petter Tibbling ställt sig positiv att
vara behjälplig med att utarbeta en tre-årig verksamhets-
plan för både direkta och indirekta fiskevårdsfrågor.

Anders N. skall förse Petter med statistik.
Redovisning av planen skall förhoppningsvis kunna ske
vid årsmötet.

6. Uppdrogs åt Eddie att förse Petter med tillgänglig info till
hans uppdrag att för Föreningen räkning ansöka om
bidrag för inplantering av nors.

7. Diskuterades fråga om kommande provfiske samt tidpunkt.

Uppdrogs åt Åke och Göran att sondera om samarbets-
partners och möjligheter till ekonomiska bidrag.

8. Meddelade Anders N. att avskjutning av skarv utförts enligt
Länstyrelsens beviljan för verksamhetsåret och att
överenskommet antal levererats till SLU i Skara.

Uppdrogs åt Eddie och Anders N. att ansöka/hålla kontakt
med Länstyrelsen om 2016 års avskjutning.

9. Beslöts att ansöka om medlemskap i Motala Ströms Vatten-
vårdsförening. Årsavgift 500-. Disp.avgift. 1.000-.
Ansökan ombesörjas av Eddie.

10. Enligt Styrelsens tidigare diskussion godkändes av Göran
och Leif utskrivna sammanställningar;

Regler för Roxen, Nedre Svartån och Stångåns FVO med
appendix omfattande brott mot fiskeregler, var att hyra
båt, info om ramper, fiskeavgifter och förteckning
över försäljningställen m.m

Uppdrogs åt Anders S. att införa denna info på hemsidan.

11. Informerade Göran om tillfälliga problem med rampen i
Stångån p.g.a extremt lågt vattenstånd.
Styrelsen ställde sig välvillig till att betala del av reparation.

12. Uppdrogs åt Göran och Leif att kalla föreningens och om
möjligt även närliggande föreningars fiskekontrollanter till
möte.
13. Efter skrivelse från Anders S. beslöts uppdra åt Eddie att
undersöka antytt "rovfiske" vid kanalens resp. strömmens
utlopp vid Norsholm.

14. Uppdrogs åt Åke, Anders och Eddie att söka former för att
"delegationsvis" få till stånd regelbundna möten med Tekn.
Verken.

15. Diskuterades Föreningens ekonomi som bedömdes vara god
med en kassabehållning om 245.000-.

16 .Uppdrogs åt Anders N. att anordna Styrelsens sedvanliga jul-
samkväm.

17. Fastställdes nästa möte till måndagen den 25 januari kl. 18.30
i Ljungsbro Fiskeklubbs lokaler, Ljungsbro.

18. Diskuterade Styrelsen stadgarnas paragraf nr 4.( Om medlemskap)

Uppdrogs åt Eddie att studera andra och tredje styckena i
paragraf 3, Lagen om fiskevårdsområden.

19. Beslöts att årsmötet skall äga rum i Stjärnvallens lokaler,
Stjärnorp onsdagen 9 mars 2016.

Uppdrogs: åt Anders N. , i samråd med Åke att från Tekniska
Verken inbjuda gäst tillika föredragshållare.

åt Anders S. att boka Stjärnvallen
fixa förtäringen
över hemsidan kalla till mötet
åt Anders A. att låta annonsera om kallelse till
mötet i ÖC och NT.

20. Tackade ordföranden de närvarande samt förklarade mötet
avslutat.

Linköping dag som ovan

Justeras

....................................
Anders Nilsson / ........................................
Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll