P R O T O K O L L

fört vid sammanträde med Styrelsen inom Roxens Fiskevårdsområdesförening 25 januari 2016 i Ljungsbro Fiskeklubbs lokaler, Ljungsbro.

Närvarande: Anders Nilsson, ordförande, Anders Abelius, Anders Carlsson, Eddie Uggla, Göran Ingvald, Ulf Johansson, Anders Samuelsson, Åke Wester, adj. Leif Onell samt valberedningens representant Jan-Anders Tolf.

1. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

2. Utsågs undertecknad att föra dagens protokoll, fastställdes utsänd dagordning, genomgicks och justerades föregående mötes protokoll.

3. Diskuterades årets fiske och fisketillgång. Anders Nilsson meddelade som sin uppfattning att tillgången på gös och abborre minskat väsentligt, tillgången på vitfisk minskat mindre, tillgången på ål och gädda ungefär oförändrad.
Anders Nilsson fiskerapport har sänts till Petter Tibbling i samband med dennes arbete att vara behjälplig med utarbetandet Verksamhets-/Fiskevårdsplan.

4. Meddelade Anders N. och Anders C. att årets skyddsjakt av skarv utförts enligt
Länstyrelsens tillstånd och Styrelsens uppdrag.
Eddie fick i uppdrag att vara Styrelsens kontakt med Länstyrelsen.

5. Diskuterades av Eddie framlagt "Förslag till verksamhetsplan för Roxen 2016-
- 2018."
Efter Styrelsens diskussion uppdrogs åt Eddie att utarbeta plan att föreläggas kommande årsmöte.
Diskuterade också önskvärdheten av att årligen till Tekniska Verken och Länstyrelsen kunna framlägga ett 10 punktsprogram.

6. Redogjorde Anders S. för 2015 års försäljning av fiskekort med en intäkt av
84.861,00.

7. Redogjorde Göran och Leif för utredning om hur att kunna inkludera vattnet
mellan Nykvarns sluss och Stångåns utlopp i Föreningens FVO.
Uppdrogs åt de båda att fortsatta detta arbete.

8. Diskuterades fråga om kommande provfisken och hur att kunna finna ekonomis-
ka bidrag och intressenter.
Uppdrogs åt Åke att utreda.

9. Meddelade Anders N. att kontakt etablerats med Tekniska Verken så att plötslig
avtappning ej skulle kunna ske som kunde störa norsen lek.

10. Anders N. fick i uppdrag att från Tekniska Verken inbjuda representant till
årsmötet.

12. Rapporterade Åke att han tillsammans med Lars och Anders N. träffat
representanter från Tekniska Verken ,ordföranden Nils Hillebrand och Anna
Lövsen, chef division vatten.

13. Redogjorde Jan-Anders Tolf för valberedningens arbete.

14. Meddelade Åke om kommande arrangemang;

Vattenrådens dag 10 februari.

Aktivitetsdag 21 april anordnad av Vattenråden i övre och nedre Motala Ström
samt Motala Ström sydvästra(Svartån.)

15. Bestämdes att nästa möte skulle äga rum onsdagen den 9 mars kl. 18.00 i Stjärn-
vallens lokaler kl. 18.00. ( En timma före årsmötet.)

16. Förklarade ordföranden mötet avslutat.

Justeras:

Anders Nilsson
Ordförande

/ Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll