PROTOKOLL

Protokoll: Styrelsesammanträde Roxens Fvof

Plats: Ljungsbro

Tid: 2016-04-06

Närvarande: Anders Nilsson, Eddie Uggla, Göran Ingvald, Anders Carlsson,

Åke Wester, Leif Ånell

 Ordförande förklarade mötet öppnat

 Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna

 Konstituerande av styrelse.

Vice ordförande Lars Christofferson

Sekreterare Anders Samuelsson

Vice sekreterare Ulf Johansson

Kassaförvaltare Eddie Uggla

Myndighetskontakt Åke Wester

Ansvarig fisketillsyn Leif Ånell

PR-ansvarig Göran Ingvald

Samordnare skarvjakt Anders Carlsson

Ansvarig fiskekort Anders Samuelsson

Ansvarig hemsida Anders Samuelsson

 Beslut togs att beställa lekmogen gös från Tiraholms fisk för 70 000 sek inklusive frakt. Anders N. ombesörjer.

 Åke gör en förfrågan till Leader Folkungaland om möjlighet att söka bidrag för ålinplantering i Roxen.

 Eddie kollar upp med kommunstyrelsen varför vi inte fått svar på inskickad skrivelse den 24/4 2015 att utse en ansvarig person som företräder kommunen.

 Johan Axelsson (fiskare i Glan) samt "Långlasse" har visat sitt intresse att vara fiskekontrollanter i Roxen. Leif tar kontakt.

Beslut om att ta ut 800 sek i "administrationsavgift" vid förseelse för brott mot fiskeregler.

 Roxen Fvof skall vara representerad den 21 april på Konsert & kongress Linköping där vattenråden bjuder in allmänheten till föredragskväll " Återskapa miljöer som funnits utan att avstå från välfärden" Åke, Göran och Leif ombesörjer vårt deltagande.

 Nästa möte måndagen den 9 maj kl. 19.00 Ljungsbro.

 Förklarade ordförande mötet avslutat.

Anders Nilsson Eddie Uggla

Ordförande vid pennan

Styrelsesammanträdesprotokoll