PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS: Ljungsbro

TID: 2016-05-09

NÄRVARANDE: Eddie Uggla Göran Ingvald Åke Wester Anders Carlsson

Anders Nilsson

Anders Samuelsson

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa: 250360kr

4. Inplantering av Gös:inväntar lägre temperaturer. Ev vecka 20. Eddie Skickar in ansökan till Länstyrelsen.

5. Norsen har lekt i Motala ström och i Svartån, ökning i jämförelse med föregående år. Gäddan har lekt i vasssarna eftersom det var så lågt vatten, hur det går med leken är oklart, ses till hösten. Abboren har lekt normalt. Mörtlek pågår.

6. Vi har fått tillstånd till skyddsjakt. Eddie skickar ut på E-mail. Två jakter har genomförts.

7. Rapport från Vattenrådens dag. Välordnat med bra föreläsare och bra mix av ämnen, tyvärr glest med politiker och ledande personer i Tekninska verken, även medierapporteringen var skral. För lite representation från allmänheten. Viss påverkan på politiker kunde ses och anses vara en bra början. Hoppas på en uppföljning nästkommande år.

8. Uppdateras snarast.

9. Övriga frågor: Åke Wester: Försöka få Thomas Axenroth att komma o föreläsa om nors.

Oroväckande lågt vattenstånd i Roxen.

Dammsäkerheten i Motala. Åke har överklagat att utredningen är hemlig. Åke och Ulf tar ytterligare kontakt i ärendet. Åke tar fram en informationsbroschyr om nors, tar hjälp av Thomas Axenroth. Göran Ingvald : I samarbetet med Stångåns fvof har det nu ställts ett ultimatum; att hålls inte årsmöte så bryts samarbetet.

Göran Ingvald pratar med P-E Larsson på Länstyrelsen om hur vi går vidare i ärendet, ny diskussion tas på nästa möte.

10. Nästa möte 20160815 Kungsbro 18.30 Anders Nilsson kallar Brissman.

11. Mötet avslutas

Vid protokollet: Justeras:

Anders Samuelsson Anders Nilsson

Styrelsesammanträdesprotokoll