NÄRVARANDE: Åke Wester
Anders Nilsson
Anders Samuelsson
Leif Ånell

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

3. Kassa: 170777kr

4. Nya gösar har observerats i sjön, Göran Ingvald rapporterar snarast till Anders Nilsson om inplanterade mängder och inplanteringsdatum.

Anders Nilsson har kläckt rom som ser ut att ha lyckats.

Nors från årets lek har också observerats.

5. Inplantering av ål har ej skett ännu, kommer ske under hösten.

6. 200 skarvar har skjutits under jakten. Kvoten är 300 och förväntas fyllas under hösten.

Föreningen avser skicka en skrivelse via mail till länsstyrelsen som klargör vilken skarv vi fått skyddsjakt på, det är idag oklart formulerat i vårt tillstånd för skyddsjakt på skarv.

7. Åke W. rapporterade om kontakter tagna med Tekniska verken och länsstyrelsen angående risken för dammbrott i Motala. Åke fortsätter arbetet.

8. Inga övriga frågor

9. Nästa möte 31/10 kl.18.30 preliminärt i Ljungsbro

10. Mötet avslutas

Vid protokollet: Justeras:

Anders Samuelsson Anders Nilsson

Styrelsesammanträdesprotokoll