Protokoll styrelsemöte

 

Datum:             tisdag 28 september 2021

Tid:                   18.00

Plats:               Anders Nilsson, Berg

Närvarande:   Anders Nilsson, Dick Jonsson, Anders Samuelsson, Leif Ånell

 

 

 1. Mötets öppnande

Ordf. Anders Nilsson hälsade alla välkomna.

 

 1. Fredrik Karlsson, Fritidsfiskarna

Fredrik presenterade sig och Fritidsfiskarna i Östergötland och berättad om deras socialt orienterade sportfiskeverksamhet.

 

 1. Föregående protokoll

Protokollet granskades och lades till handlingarna.

 

 1. Ekonomi

Beslutades att bordlägga ärendet tills nästa möte.

 

 1. Fisketillsyn

Leif informerade om fisketillsynen, ett 10-tal personer är engagerade. Man ska bla ha ett informationsmöte framöver och planering av utbildningsinsatser pågår.

 

 1. Fiskekort

Beslutades att fiskekort på papper ska fasas ut. Återförsäljare kan enkelt nyttja en funktion i appen iFiske för registrering. Diskuterades att införa ett dagkort för ungdom upp till 16 år på 30 kr (om man inte är med på familjekort).  Anders och Thomas följer upp.

 

 1. Ål Norsholm mm

Förberedande arbete att leda ål i Norsholm pågår. Rapportering kommer att ske på nästa möte.

Detsamma gäller fiskräknare i Stångån, Svartån och Motala Ström.

Bilder bifogas på lyckat test av dieselaggregat och spruta.

 

 1. VA-ledning

Det kan ta upp till 9 månader innan Mark- och miljödomstolen beslutar om ledningsrätten av VA-ledningen i Roxen som vi överklagade. Vår inlaga har diarieförts men kommer inte att föranleda någon ytterligare åtgärd från hovrättens sida. 

Det dröjer med besked om prövningstillstånd för kommunens överklagan av detaljplanen för Roxenbaden till Mark- och övermiljödomstolen.

 

 1. Ersättning för skador orsakade av invasiva arter

Det utgår ingen ersättning gör skador orsakade av kinesisk mellanskarv och smal vattenpest. Man rekommenderar redskapsutveckling!

 

 

 1. Skarv

Det behöver köpas in hagelammunition till skyddsjakten, Anders Carlsson samordnar.

Det behövs också flera bulvaner till våren.

 

 1. Övre Motala Ströms Vattenråd

Motala kommun har avsagt sig huvudmannaskapet och enligt länsstyrelsen har rådet upphört! Ledningen för vattenrådet m.fl. planerar att hålla ett informationsmöte framöver. Vi får se vad det innebär för vårt deltagande.

 

 1. Fiskvård

Under året har 800 kg lekmogen gös satts ut på olika ställen i Roxen. Inom ramen för fiskevårdsprogrammet diskuterades framtida insatser.

 

 1. Inbjudan

Notera inbjudan till Öppet möte med Stångåns vattenråd, tisdagen 26 okt 2021 på Vårdnäs stiftsgård, program bifogas.

 1. Övriga frågor

Novembermötet kombineras med årets julfest tisdagen 30 november på Stångs Magasin i Linköping kl. 19.00. Anmälan till görs till Dick helst senast till nästa styrelsemöte, måndagen 25 oktober, absolut senast tisdagen 16 november. Eventuell avbokning ska ske senast tisdagen 23 november. Ej avbokad frånvaro debiteras med 75 % till föreningen.

 

 1. Nästa möte

Datum:        måndag 25 oktober

Tid:             18.00

Plats:           Anders Nilsson, Berg