PROTOKOLL

PROTOKOLL:                      Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                              Klubbhuset Stjärnvallen

TID:                                  2011-05-23

NÄRVARANDE:                    Eddie Uggla PG Larsson

Göran Ingvald

                                        Anders Samuelsson

                                        Anders Carlsson

                                        Lars Christoffersson

 

Leif Borell Tillsynsman

                                        Nils Lilja -"-

                                        Lasse Svensson -"-

                                        Jonny Nyström -"-

                                        Johan Igheimer Rimpac

 

 

1.Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.Som sekreterare valdes P G Larsson.

3.Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

4.Lars redogjorde för kontakter han tagit angående skarvjakt. Han rekommenderade
   samarbete med flyget som kan ge stöd för utökad skarvjakt. Eddie har gjort skrivelse till 
   Länsstyrelsen i frågan.

5.Ordföranden rapporterade att gösen lekt och att vi fått tillstånd flytta gös från Svistadsjön.

6.Fiskevårdsplanen beslutades vara definitiv. Anders S ändrar i hemsidan.

7.Kassan 195.000 Kr.

8.Lars kollar om vi kan ta ett årsmötesbeslut om att alla vattenägare skall ställa sitt vattenområde till förfogande för skarvjakt.

9.Kurlitteratur för tillsynsmän kan beställas från Sportfiskarna på nätet och betalas av föreningen.

10.P G redovisade nya LOFO som möjliggör att tillsynsmän kan direktdebitera avvikelser från
    regler som beslutats av styrelsen. Avvikelser från regler som beslutats av myndighet skall
    dock alltid rapporterats till Polisen.

11.Johan Igheimer berättade hur hans företag arbetar för att erbjuda totalupplevelse för
     turister med bostad, fritidsaktiviteter, fiske osv.

12.Beslutades att föreslagen broschyr med sjökort, fiskeregler mm trycks i svartvitt 500 st.

13.I anslutning till fiskeregler kompletteras texten med: "Överträdelse beivras". Om möjligt
     skall den läggas ut på hemsidan, Peter utreder.

14.Göran redovisade kontakter med Linköpings kommun, som arbetar med omfattande
     planer för att rusta upp Stångåområdet. Han såg goda möjligheter till samarbete med
     Stångåns fvof när det gäller nedre Stångån.

15.Armbindel "Kontrollant" delades ut till tillsynsmännen, och skall bäras i kombination med
    de mindre framträdande bröstmärkena "Fisketillsyn".

16.Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:                                                Justeras:

 

 

P G Larsson                                                     Eddie Uggla

 

Styrelsesammanträdesprotokoll