P R O T O K O L L                                 

 

           Sammanträde med Styrelsen inom Roxen FVOF i Ljungsbro 2013-04-08

 

           Närvarande    Eddie Uggla Ordf .                            Anders Abelius

                              Anders Carlsson                                Dan Forsberg

                              Göran Ingvald                                  Anders Nilsson

                              Anders Samuelsson                           Åke Wester

                              Maria Boström (SLU)

 

  1.   Förklarade ordf. mötet öppnat. Utsågs ordf. att leda dagens förhandlingar, Anders A. att föra protokollet samt
          fastställdes utsänd dagordning.

      2.   Redogjorde ordf. för den ekonomiska ställningen med en kassabehållning om 296.184-.

      3.   Diskuterade Styrelsen fråga om husbehovsfiske för markägare. Beslöts att tillåta sådant under 3 dygn,      
            150 meter, 60 mm maskstolpe, boj i bägge ändar, namn, adress, tel.nr tydligt angivna.
            Fångst; antal, vikt, slag rapporteras till Dan.

 

      4.    Uppdrogs åt ordf. att kontakta I-fiske så att Dan erhåller all tillgänglig fångsstatistik.
             Åt Dan uppdrogs att sammanställa tabellverk fö statistik .

      5.     Diskuterades fråga om fisketillsyningsmän, somoch personer som långsiktigt skulle vara intresserade och
              villiga att åta sig ett sådant uppdrag.

              Uppdrogs åt Dan att anordna och genomföra studiecirkel för utbildning av Fisketillsyningsmän.

      6.   Redogjorde Maria Boström, Sveriges Lantbruksuniversitet, för Projektplan ” Skarvför-valtning i Roxen- ett
            vetenskapligt projekt med syfte att gynna fisksamhället och tillhörande landsbygdsnäringar”.

            Framhöll Maria vikten av fortsatta, till SLU, punktliga  leveranser av skarv för analys av  maginnehåll samt
            om rapporter om  skarvinventering 2 ggr pr månad. ( Anders Nilsson och Anders Samuelsson.)

            a. Uppdrogs åt Maria och Anders N. att till insättning lämna förslag om art; ålder, vikt samt
                slag av  märkning.

            b. Uppdrogs åt ordf. att underteckna och till Leader Folkungaland  sända planen.

            c. Uppdrogs åt ordf. att utarbeta tablå för redovisning av  frivilligt nedlagda  timmar  i projektet. ( Leaders
                motkrav är c:a 900 timmar utförda under 2 år.)

            d. Uppdrogs år ordf. att för Föreningen söka medlemskap i Leader Folkungaland.

 

      7.   Beslöts om 2013 års utsättning:      gös 2-somrig 200st, abborre 300st, gös 1-somrig 200st, ål 500 st

            Märkning av 20 individer genom s.k pit tags/radiomärkning samt eventuellt annan märkning.
            Åt Anders N. uppdrogs att vara praktisk ansvarig

      8.   Att representera Föreningen vid Östergötlands läns Fiskevattenägarförbunds årsmöte utsågs Göran och Åke.

            Fråga om representation vid Nationell Kräftkonferens i Jönköping lämnades öppen.

      9.   Rapporterade Åke om Vattenrådsmöte med tyngdpunkt på arbete och planer om övre loppet av Motala ström,
            sträckan Motala, Ljungsbro, Kungsbro till Roxens utlopp. Uppdrogs åt Åke att undersöka möjligheter till
            samarbete med Vattenrådet.

      10.  Fastställdes verksamhetsårets möten:  13/5, 19/8, 7/10, 27/1 , 5/3 samt årsmöte 5/3.

      11.  Förklarade ordf. mötet avslutat, riktade ett särskilt tack till Maria Boström samt överlämnade  en gåva.

 

Eddie Uggla                                                  /    Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll