PROTOKOLL fört vid sammanträde med Styrelsen in Roxens Fiskevårdsområdes-

förening 26 januari 2014 i Ljungsbro.

Närvarande: Eddie Uggla, ordförande, Anders Abelius, Anders Carlsson, Göran Ingvald, Ulf Johansson, Anders Nilsson, Anders Samuelsson, Åke Wester och Jan-Anders Tolf, val-

beredningen.

1. Förklarade ordförande mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

2. Utsågs Eddie att leda dagens förhandlingar, undertecknad att föra dagens proto-

koll och genomgick föregående mötesprotokoll.

3. Beslöts att erbjuda Leif Ånell att delta i en kurs i Jönköping 22 mars anord-

nad av I-fiske i samarbete med Sveriges fiskevattenägareförbund i användande

av nya digitala system för fiskekorts-fångstrapporthantering.

Kostnader för resa och mat skulle betalas av föreningen.

4. Meddelade Anders N. att skyltar med "Fisketillsyn" att appliceras på båtar "var på

gång".

5. Diskuterade Styrelsen fråga om Fiskeutsättning 2015 inom förväntad bud-

get om 100 000-.

Beslöts; att genom Eddie, Anders N. och Göran infordra offerter för utsättning av

gös 56 000-. ål 40 000. Övriga kostnader såsom frakt, arbete 4 000--.

att uppdra åt Eddie hos Länsstyrelsen ansöka om anstånd för utsättning enligt ovan

6. Redogjorde Eddie för föreningens ekonomi Behållning 153 300 SEK. Fastställdes styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2014 och förslag till budget för 2015.

7. Beslöts att följa Universitetets försök med utsättning av norsrom med främst

Anders N. och Göran som kontaktmän.

8. Årsstämman 2015;

Uppdrogs åt Anders S. att boka Stjärnvallen till onsdagen den 4 mars.

Om upptaget, i samråd med Eddie, boka alternativt datum.

Uppdrogs åt Anders S. att svara för förtäringen.

Uppdrogs åt Eddie att annonsera om mötet i ÖC och NT.

Uppdrogs åt Eddie att enligt diskussion ombesörja inbjudningar.

Meddelade Eddie att inga skrivelser inkommit.

Uppdrogs åt Åke att kontakta Tekniska Verken i fråga om föredragshållare kring

projektet "Kraftag ål".

9. Redogjorde Jan-Anders för valberedningens arbete.

10. Redogjorde Anders S. för förbättringar med hemsidan och uppmanade alla att

komma med förslag till text, film och bilder.

11. Uppdrags åt Anders S. att ombesörja tryckning av 10 st block Fiskekort.

12. Meddelade Göran att kommunen anslagit 100 000-. för upprustning av tilläggs-/

sjösättningsrampen i Stångån inklusive tillfartsväg.

13. Förklarade ordföranden mötet avslutat .

Justeras

...........................................

Eddie Uggla

/

.................................................

Anders Abelius

Styrelsesammanträdesprotokoll