Roxen är en sjö på c:a 10.000 ha (95 km2) belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med max djup på c:a 7 meter.

 

Sjön Roxen är en mycket stor, flikig, eutrof sjö belägen på den förkastningsbrant som går genom Östergötlands län norr om Linköping. Norra stranden kantas av skogsbygd medan den södra kantas av slättlandskapets jordbruksmiljö. Sjön har en mycket diverse naturmiljö med uddar, öar, skär, mader, deltaformationer, öppna stenstränder och inloppsmiljöer. Sjöns avrinningsområde, vilket utgör en betydande del av Motala ströms totala avrinningsområde, är mycket stort och består främst av de tre stora vattendragen Motala ströms huvudfåra, Svartån och Stångån. Roxen har en mycket rik fisk- och fågelfauna samt troligen även ett rikt växtliv.

Tillrinnande vattendrag och Roxens utlopp

Tillrinnande vattendrag och Roxens utlopp Roxens tillrinning domineras stort av de tre större tillflödena Motala ströms huvudfåra, Svartån samt Stångån. Till sjön rinner dessutom ytterligare ett femtontal mindre vattendrag där Kumlaån, Sviestadsån och Stjärnorpebäcken tillhör de mer tongivande. De tre större tillrinnande vattendragen samt sjöns utlopp är av stor betydelse för sjöns karaktär samt som eventuella lekområden för flertalet av sjöns fiskpopulationer

Hydrologi

Roxen är en typisk slättlandssjö belägen drygt 33 meter över havet i centrala Östergötland. Med en yta av ~ 97 km2 är Roxen länets största sjö och dess västra del tillhör Linköpingskommun medan den östra tillhör Norrköpings kommun. Sjön är tämligen grund, medeldjupet är ca 5 meter och dess maxdjup endast dryga 8 meter vilket medför att den ytterst sällan blir stratifierad (skiktad). Roxens delavrinningsområde är ca 349 km2 med en högsta punkt av 70 meter över havet nära Hult medan det totala avrinningsområdet till sjön är mycket stort, 13242 km2 , och främst består av Motala ströms, Svartåns och Stångåns vattensystem (Gustafsson, 2004).

Vattnets teoretiska omsättningstid är omkring 75 dagar (Länsstyrelsen Östergötland, 1992). Roxen tillhör Motala Ströms avrinningsområde där den har en mycket central ”funktion” eftersom den fungerar som knutpunkt och tar emot vatten från tre stora vattendrag; Motala ströms huvudfåra, Svartån samt Stångån vilka alla tre mynnar i sjöns västra del (karta 1). Dessutom tillrinner de mindre åarna Kumlaån och Sviestadsån samt ett antal mindre bäckar till sjön. Roxens utflöde, Motala ströms huvudfåra, är beläget nära Kimstad i sjöns östra del. Vidare rinner Göta Kanal genom sjön, inloppet är vid Berg och utloppet vid Norsholm.