Stadgar för fiskevårdområdesförening, som bildats enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

§ 1 NAMN

Föreningens namn är Roxens fiskevårdområdesförening.

§ 2 OMFATTNING

Föreningen förvaltar fisket i Roxens fiskevårdsområde i socknarna Kaga, Lillkyrka, Rystad, Stjärnorp, Vreta Kloster, Östra Harg,Östra Skrukeby och Linköpings registerområde i Linköpings kommun samt socknarna Kimstad, Vånga och Skärkind i Norrköpings registerområde och kommun, Östergötlands län. Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området, som består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i sjön Roxen och delar av Motala Ström, vilket närmare framgår av bifogad karta, akt bilaga KA med tillhörande detaljkartor 1-6.

§ 3 SYFTE

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten.

§ 4 MEDLEM

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m fl som avses i 3 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden.

§ 5 REGLER FÖR FISKET

Medlem får utöva fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. Efter beslut på fiskestämman får medlem fiska med handredskap även inom andra delar av fiskevårdsområdet på det sätt som stämman beslutar.

§ 6 UPPLÅTELSE

Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8 § lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen får endast omfatta handredskapsfiske, kräftfiske får ej upplåtas av föreningen. De närmare villkoren för försäljningen beslutas årligen på ordinarie fiskestämma. Upplåtelse av övrigt fiske sker genom fiskerättsägarens försorg. Fiskerrättsägarnas upplåtelser – såvitt gäller mera stadigvarande betydelse – bör vara skriftliga och skall meddelas föreningens styrelse innan de träder i kraft. Föreningen kan besluta att arrendera ut hela eller del av handredskapsfiske. Sådant beslut får inte strida vare sig mot 8 § lagen om fiskevårdsområden eller mot berörd fiskerättsägares vilja. Avtal om arrende skall upprättas skriftligen. De närmare villkoren för arrendet skall beslutas på ordinarie fiskestämma. Inget fiske får bedrivas inom riskområdena till Nykvarns kraftstation och kraftstationen vid Älvås. Det åligger företrädare för fiskevårdsområdesföreningen å ena sidan och företrädare för kraftstationen å andra sidan att definiera riskområdena och sätta upp erforderliga skyltar. (Jfr detaljkarta 1 och 2).

§ 7 UTTAXERING MM

Fiskestämman kan besluta om uttaxering från medlemmarna för föreningens verksamhet. Det sammanlagda beloppet för sådan uttaxering får inte överstiga 500:- kronor per år och procentandel i fiskevårdsområdet. Detta belopp får höjas i proportion till ändringar i konsumentprisindex. Bidragsskyldigheten vid uttaxering fördelas mellan medlemmarna enligt fiskerättsförteckningen.

§ 8 FISKERÄTTSBEVIS

Medlem som bedriver fiske skall inneha fiskerättsbevis i enlighet med vad fiskestämman beslutar.

§ 9 INKOMSTFÖRDELNING

Del av föreningens årliga behållna avkastning skall enligt fiskestämmans beslut användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen. Återstoden skall – om inte fiskestämman beslutar annorlunda – efter stämman fördelas mellan delägarna enligt andelsberäkningen i fiskerättsförteckningen.

§ 10 BERÄKNING AV RÖSTER

Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begäres. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud. Vid omröstning har varje medlem en röst. Om någon medlem begär det skall omröstning ske efter delaktighet i fråga om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet. Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet. Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken respektive fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen.

§ 11 FISKESTÄMMA TID OCH PLATS

Ordinarie fiskestämma skall årligen hållas på den tid och den ort, som föreningens styrelse bestämmer, dock senast 31 mars. Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.

§ 12 KALLELSE

Kallelse till fiskestämma skall ske senast två veckor före stämman. Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. Kallelse till medlemmarna skall vara skriftlig och ske på det sätt som stämman beslutar.

§ 13 DAGORDNING 

Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av justeringsmän tillika rösträknare
3. Val av sekreterare på stämman
4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
11. Val av revisorer samt suppleanter
12. Utseende av valberedning
13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
16. Övriga frågor 
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar särskild röstlängd.

§ 14 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. Motion som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall, för att kunna upptas på stämman, vara styrelsens ordförande tillhanda senast sju dagar före stämman.

§ 15 PROTOKOLL

Vid fiskestämman skall föras protokoll. Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman. När omröstning företas, skall till protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud mm som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Eventuella reservationer skall antecknas.

§ 16 STYRELSE

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Linköpings kommun. Den skall bestå av ordförande och 4 övriga ledamöter samt personliga suppleanter för dem.

§ 17 VAL

Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma. Ordförande i föreningen utses av fiskestämman. Vice ordförande utses inom styrelsen, som även i övrigt konstituerar sig själv. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter två år. Första gången val äger rum skall dock 2 ledamöter endast väljas för ett år.

§ 18 UTGIFTER

Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut. Om fisket upplåtes till den som inte är medlem i föreningen får styrelsen föra talan om ansvar och ersättning för brott mot det fiske som föreningen upplåter. Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt enligt 40 § lagen (1950:596) om rätt till fiske att som målsägande ange olovligt fiske till åtal samt vidare verka för beivrande av olaga fiske. Det åligger styrelsen särskilt att: - Till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) - Själv eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort och fiskerättsbevis - Vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård och fisketillsyn - Kalla till fiskestämma - Bereda väckta motioner - Årligen till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi - Svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell

§ 19 BESLUTSFÖRHET

Styrelsesammanträde skall anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22 Även om kallelsen inte skett på detta sätt skall sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig. Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 20 RESERVATION

Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation skall anmälas i samband med beslutet.

§ 21 PROTOKOLL

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Det skall uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 22 KALLELSE

Kallelse till styrelsesammanträde skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Underrättelse om sammanträdet skall inom samma tid tillställas suppleanterna. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast kalla sin suppleant och meddela ordföranden detta. Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 23 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 24 RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12. Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast fyra veckor efter räkenskapsårets utgång.

§ 25 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse två revisorer och en suppleant för dem. De väljs för ett år i taget. Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie fiskestämma. Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar, och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

§ 26 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT

Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i 31 § lagen om fiskevårdsområden.

§ 27 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring i föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie. För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 18 § lagen om fiskevårdsområden, dvs stadgarnas §§ 1 -10, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

§ 28 UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden.

§ 29 ANTAGANDE AV STADGARNA

Dessa stadgar har antagits vid förrättningssammanträde 1991-03-04. De har antagits under förutsättning att länsstyrelsen beslutar bilda fiskevårdsområdet.

§ 30 FASTSTÄLLANDE AV STADGAR

Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Östergötlands län 1991-06-28. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1 – 10 samt 27 och 28 i dessa stadgar.