Roxens FVOF sätter fiskevården i fokus och för oss är det av störst vikt att bevara och vårda sjöns fiskbestånd! Av den anledningen har vi genomfört ett stort antal åtgärder gällande uttag av vuxen rovfsk. Av samma anledning ber vi er sportfiskare att bedriva ett hållbart och ansvarsfullt fiske när ni besöker vår fina sjö, följ givetvis gällande regelverk och handskas varsamt med de fiskar ni ämnar återsätta.

Genom målmedvetet arbete till stöd för föryngring under många år har sjön 24 olika arter fisk med sällsynta arter som asp tillsammans med gädda, abborre, gös, ål osv. För närvarande pågår arbete att förbättra lekområden för nors och gös tillsammans med Tekniska Verken som driver kraftverk uppströms sjön. Den rödlistade fiskarten asp finns även i sjösystemet.

Fisket i sjön upplåts till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Fiskarter och fauna

Roxens fiskfauna är mycket artrik och det finns det 21 naturligt reproducerande arter i sjön. En provfiskeundersökning genomförd 2010 visar på en måttlig ekologisk status, s.k. klass 3. Följande arter är rapporterade; abborre, asp, benlöja, björkna, braxen, gers, gädda, gös, id, lake, mört, nors, nejonöga, nissöga, ruda, sarv, siklöja, sutare, stensimpa, vimma och ål. Dessutom påträffas arterna färna samt elritsa i flertalet av de tillrinnande vattendragen. 

Abborren är enligt utförda provfiskeundersökningar Roxens numerärt vanligaste art och utgör enligt 2010 års provfiske 54 % av sjöns fiskantal och 44 % av dess fiskbiomassa.  Gädda är utan tvekan sjöns för tillfället mest populära sportfisk och den huvudsakliga orsaken till att sportfiskare besöker sjön.