Protokoll årsmöte Roxens FVOF 2022

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 den 30 april 2022 med Roxens Fiskevårdsområdesförening i Stjärnvallens lokaler, Stjärnorp, Linköping. Närvarande: 9 personer.

1. Föreningens ordförande Anders Nilson hälsade de närvarande välkomna. 

2. Mötet inleddes med föredrag från tre inbjudna tjänstemän från Länsstyrelsen Östergötland. Niclas Bäckman, enhetschef vatten inledde och pratade bla om den kinesiska mellanskarven och miljöhoten mot Roxen. Linnea Carlzon, vattenhandläggare, pratade bla om vandringsmusslan och den smala vattenpesten. Slutligen informerade Mathias Ibbe, naturvårdshandläggare om vattenregleringar i Roxen och den nationella prövningsplanen för vattenkraften som påverkar framtida fria vattenvägar och fisklek. Arbetet med Roxen och Motala Ström beräknas starta 2029-31. Efter föredraget svarade de på frågor och uttryckte sitt stöd för RFVOF:s arbete. Länsstyrelsen ser fram emot ett samarbete gällande bla provfisket och att ta fram en ny fiskevårdsplan för Roxen.

3. Anders Nilsson, ordf. valdes att leda dagens förhandlingar.

4. Anders Carlsson och Leif Ånell utsågs till rösträknare och för att justera protokollet.

5. Dick Jonsson, sekreterare, utsågs till protokollförare.

6. Dagordningen fastställdes.

7. Mötets behöriga utlysande fastställdes. Annons i Corren och NT, även på hemsidan.

8. Dick Jonsson redogjorde för föreningens verksamsamhetsberättelse 2021. Den godkändes och lades till handlingarna.

9 Eddie Uggla redogjorde för föreningens ekonomiska redovisning. Efter fonderingar till fiske- och vattenvårdsprogammet Rädda Roxen avseende stödutsättning av fisk och provfisken mm uppgick resultatet till ett överskott på 140 000 kr som överförs till balansräkningen för

2022. Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

10. Thomas Abrahamsson läste upp revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret vilken godkändes och lades till handlingarna.

11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12. Eddie Uggla redogjorde för utbetalda arvoden under året. Beslutades att arvoden inklusive schablon för kostnadsersättningar till ordföranden, ledamöter och suppleanter ska relateras till prisbasbeloppet. För verksamhetsåret 2022 utgår följande ersättningar:
- ordföranden 4 000 kr
- styrelseledamöter och suppleanter vardera 2 000 kr
- revisorer 750 kr

13. Efter föredragning av valberedningens förslag valdes för 2022 enhälligt:

Ordinarie styrelseledamöter:

 • Anders Nilsson, ordförande, omval 1 år
 • Eddie Uggla, kassör, 1 år kvar
 • Dick Jonsson, sekreterare, omval 2 år
 • Lars Christofferson, 1 år kvar
 • Åke Wester, omval 2 år

Ordinarie styrelseledamöter: 

 • Suppleanter styrelsen
 • Leif Ånell, omval 2 år
 • Anders Samuelsson, 1 år kvar
 • Anders Carlsson, 1 år kvar
 • Ulf Johansson, omval 2 år
 • Thomas Abrahamsson, nyval 2 år

Revisorer:

 • Bertil Almroth, ordinarie, omval 1år
 • Håkan Johansson, ordinarie, nyval 1 år
 • Anders Abelius, suppleant, nyval 1 år

14. Valberedning 2022

 • Jan-Andres Tolf, ordinarie, sammankallande
 • Kenneth Carlsson, ledamot

15.  Styrelsen har inte mottagit några framställningar eller motioner.

16. Eddie Uggla presenterade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2022, vilken enhälligt antogs av stämman.

17. Inga övriga frågor

18. Protokollet kommer att hållas tillgängligt på RFVOF:s hemsida senast onsdag den 13 april 2022.

19. Mötet avslutades och ordföranden tackade deltagarna för ett informativt och produktivt möte.
 
Dick Jonsson, Sekreterare, Anders Nilsson, Ordförande  
Justerars: Anders Carlsson, Leif Ånell