Protokoll styrelsemöte

 

Datum:             tisdag 18 april 2023

Tid:                   18:00

Plats:                Anders Nilsson, Berg

 

Närvarande: Anders Nilsson, Lars Christofferson, Eddie Uggla, Anders Carlsson, Leif Ånell, Thomas Abrahamsson, Ulf Johansson, Anders Samuelsson, Åke Wester och Dick Jonsson.

 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen

 

 1. Styrelsens konstituering

 Styrelsens sammansättning

 • Anders Nilsson, ordförande
 • Lars Christofferson, vice ordförande
 • Eddie Uggla, kassör
 • Dick Jonsson, sekreterare
 • Anders Carlsson, samordnare skarvjakt
 • Leif, Ånell, ansvar fisketillsyn
 • Thomas Abrahamsson, ansvar fiskekort
 • Ulf Johansson, ansvar myndighetskontakt
 • Anders Samuelsson
 • Åke Wester

 

Mötesfrekvens

Sex gånger per år.

 

 1. Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Ekonomi

Föreningen har fortsatt god ekonomi, bla inga skulder och fordringar. Kortförsäljningen ligger i paritet med fjolårets.

 

 1. Fiskerättslig utredning och medlemsregister

Det är stor efterfrågan på vattenägarna utredningar. Prognosen är att vår utredning är klar innan årets slut.

 

 1. Nationell förvaltningsplan för storskarv

Föreningen stöder vattenägarnas synpunkter på förvaltningsplanen som egentligen avser kinesisk mellanskarv. Det märkliga är att man i planen fortfarande förväxlar den problematiska och invasiva arten kinesisk mellanskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) med storskarv (Phalacrocorax carbo carbo). Det är en atlantlevande storskarv som häckar avskilt och solitärt i nordvästra Norge och uppträder mycket sällsynt i Sverige. Att ge tillstånd för att skjuta den oförargliga storskarven är obegripligt. Så gott som ingen person är intresserad av att decimera sådana sällsynta och problemfria fåglar.

 

 1. Reglering av Roxen

Föreningen kommer att följa processen hur det går med regleringen av Vänern. Vattendomar går att ändra, domen 2018 ledde till ett högre vattenstånd för Göta Kanals båttrafik. Vattenkraftstationerna i Motala Ström med Roxen, liksom Åsunden och andra reglerade sjöar och vattendrag, förstör den naturliga fiskleken genom att översvämmade strandängar töms för tidigt med uttorkade ägg och döda fiskyngel som följd. Att hålla ängarna under vatten i 14 dagar till skulle befrämja fiskleken mycket påtagligt liksom häckningen av vår ansvarsskyddade art rödspoven m.fl.

 

 1. Det yrkesmässiga fisket i Roxen och Glan

Föreningen stöder Björn Tengelins projekt om yrkesfisket och avser att bjuda in till ett möte med Björn och andra intresserade.

 

 1. Övriga frågor

Satsningarna på fisketillsynsverksamheten med ökade kontroller ger bra resultat. Utbildning av bla fiskevärdar kommer att ske under året liksom inköp att kepsar.

 

 1. Nästa möte

Datum:    onsdag 14 juni

Tid:         18:00

Plats:       Anders Nilsson, Berg