På styrelsemötet för Roxens Fiskevårdsområdesförening den 22 Augusti 2023 togs beslut att göra vissa förändringar för sportfiskereglerna.

- Det är nu tillåtet att behålla gös som väger 6kg eller mer. 

- Förtydligande gällande reglerna för begreppet "familjekort", bland annat att fiskekortsinnehavaren måste vara närvarande. Vi har även specificerat vad vi avser med en familj, detta då fisketillsynen ute på sjön stött på mycket "vidlyftiga" definitioner av vad en familj anses innebära.

- Förtydligande i reglerna att det råder fiskeförbud inom Kungsbro hamnområde.