PROTOKOLL

 

PROTOKOLL:              Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                       Ljungsbro

TID:                             2019-11-04 19.00

NÄRVARANDE:        Eddie Uggla  Anders Samuelsson  Åke Wester Leif Ånell                              

                             Ulf Johansson         Anders Nilsson

                             Göran Ingvald         Lars Christofferson  Dick Jansson

                                               

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.

 3. Kassa 192.365kr , Fiskekortsförsäljning ifiske hitintills 2019 159.690kr

 4. Dick Jansson informerade om sin skrivelse angående skarvproblematiken i Roxen, Materialet ska användas som information till politiker, länsstyrelse mm. för att på sikt kunna skapa en regional skarvförvaltningsplan. Roxens styrelse ställer sig mycket positiv till materialet och dess syfte.

  Anders Nilsson och Åke Wester väljs till Rofvof:s representanter i Motala ströms vattenråd.


 5. Anders Nilsson valdes till Rfvof:s kontaktperson till Linköpings kommun och Stångåns fvof.

 1. Anders Nilsson har observerat en del gös från årets lek, men inte i den omfattningen som hade varit önskvärt.
  Vattenpesten förekommer fortfarande i rikliga mängder, det låga vattenståndet kan vara en del av orsaken.

  Styrelsen beslutade att under 2020 plantera in lekmogen gös till ett värde av 70.000 kr, Anders Nilsson ansvarar för inköp, transport och isättning. Ulf Johnsson assisterar vid behov.
 2. Styrelsen beslutade att Ulf Johansson och Leif Ånell tar fram förslag på hur fisketillsynen i Roxen skall utföras under 2020, förslaget skall vara klart till styrelsens sammanträde 20200127.
 3. Eddie ansvarar för bokning av julbord.

 4. Övriga frågor.

  Åke Wester informerade om LRF möte angående skarv den 20/11 -19

Styrelsen ledamöter uppmanades deltaga om det finns möjlighet.

Åke har offererat e-dna prov på vatten, e-dna är en metod för att analysera vad för typer av djur som varit i vattnet upp till en månad tillbaka i tiden. Proverna skulle kunna ge svar på om nors har varit uppe i tex Svartån och lekt.

 

Göran Ingvald informerade att efter ombyggnad så fungerar nu rampen i Stångån tillfredställande.

 

Göran lyfte frågan om fredade områden för gäddlek. Styrelsen beslutade att ingen fredning av lekområden skall göras, efter bedömningen att fiske inte sker på det grunda vatten i kärren där Roxengäddorna leker.

 

Göran föreslog att höja priset på dygnskort, styrelsen avslog förslaget med hänvisning till att priserna höjdes så sent som 1/4-19 och att tryckta skyltar och broschyrer skulle bli inaktuella.

 

Göran Ingvald informerade även övriga styrelsen om att han avslutar
sitt uppdrag i styrelsen från och med 20200101. Suppleant ersätter fram till ordinarie årsmöte i mars.

 

Eddie gör ansökan om skyddsjakt på skarv för kommande 5 år.


 1. Nästa möte 20200127 kl19.00, plats för styrelsemöte meddelas i kallelse.
 2. Mötet Avslutas


 

 

Vid protkollet                                                             ordförande
Anders Samuelsson                                                     Anders Nilsson