PROTOKOLL

 

PROTOKOLL:              Styrelsesammanträde Roxens FVOF

PLATS:                                    Stjärnvallen

TID:                             2019-03-04 18.00

NÄRVARANDE:            Eddie Uggla                Anders Samuelsson                                                                

                                  Åke Wester                   Anders Nilsson

                                   Anders Carlsson           Lars Christofferson
                                   

                                    Leif Ånell                     Ulf Johansson

                                   

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.


2. Föregående mötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna.


3. Kassa: 333000kr


4. Inför stundande Årsmöte för verksamhetsåret 2019
    Förplägnad, OK
    Sekreterare OK
    Valberedning, OK
    Förslag till styrelsearvoden, 950kr + 2000kr till ordföranden och 500kr revisorer.
    Inga inkomna motioner.

5. Ansökan om skyddsjakt är överklagad av Rfvof, justeringar i vissa formuleringar önskas. Nuvarande tillstånd gäller under tiden till nytt beslut.
   Styrelsens medlemmar uppmanas att fundera över hur kommande skarvjakt skall  organiseras och rapporteras, frågan lyfts återigen på nästa möte.
 

6. E-dna prover är tagna i mynningen på Svartån och Motala ström, provtagning fortsätter under våren i syfte att identifiera om och när Norsen går upp för att leka.

 

7. Anders Nilsson fortsätter under året att fiska ål för transport ut till Östersjön, uppdragsgivare Tekniska verken.

 

8. Vattenrådens dag arrangeras den 5 mars, från Rfvof representerar Åke och Anders N.


9. Anders Nilsson har varit i kontakt med Elin på Linköpings kommun för att få tillstånd ett nytt möte angående den avoppsledning som planeras att ledas från              Sandvik till Linköping. Rfvof vill återigen informera om riskerna med att lägga ledningen på Roxens botten.


10. Nästa möte 6/4-20 kl. 19.00, hos Anders Nilsson

 

 

Vid protokollet:                                                      Justeras:

 

 

 

Anders Samuelsson                                                           Anders Nilsson