Roxens Fiskevårdsområdesförening 2020-11-03

 

Protokoll styrelsemöte

 

Datum:                       måndag 2 november

Tid:                            19.00

Plats:                          Anders Nilsson, Bergsbadsvägen 42, Vreta Kloster

Närvarande:               Anders Nilsson, Eddie Uggla, Åke Wester, Leif Ånell, Dick Jonsson, Thomas Abrahamsson

  

 1. Mötets öppnande

Ordf Anders Nilsson

 

 1. Föregående protokoll

Protokollet följdes upp och lades till handlingarna

 

 1. Ekonomi
 • Föreningens kassa uppgår till 345 000 kr.
 • 1 700 fiskekort har sålts.
 • Rädda Roxen har fått in bidrag till ett värde av 1 300 kr.

 

 1. Fisketävlingar
 • Upplev måste anmäla fisketävlingar i god tid till ordföranden.
 • Upplev har producerat filmen om gäddfiske i Roxen. Föreningens avser att bidra med 10 000 kr enligt tidigare beslut.
 • Föreningen ska dela ut ett vandringspris och mindre pris i samband med tävlingar.
 • Anders ansvarar för kontakten med Upplev.

 

 1. Tillsynsmän
 • Det har kommit ut nya föreskrifter för utbildning av tillsynsmän.
 • Alla tillsynsmän ska skriva under ett avtal om tystnadsplikt med kännedom om rättigheter och skyldigheter bla avseende beslag och vad som är polisens uppgift.
 • Några medlemmar i Kimstad Sportfiskeförening kan hjälpa till med tillsynen och kan erhålla fria fiskekort.
 • Leif Ånell är ansvarig och följer upp.

 

 1. Samarbete med iFiske
 • Thomas Abrahamsson tackade för inbjudan.
 • Bla kommer hemsidan att uppdateras.

 

 1. VA-ledningen i Roxen
 • Överklagan till Mark- och Miljödomstolen har skickats in med kopia till TV.
 • TV’s yttranderätt gick 3 november.
 • Rätten kan inte i dagsläget säga när dom kan meddelas.
 1. Skarvfrågan
 • Länsstyrelsen skulle ha en förvaltningsplan för skarv klar i november men har inte kommit igång med arbetet.
 • Nicklas Borg kommunstyrelsens ordförande i Lkpgs kommun ställer sig bakom Demiroks utlovade stöd till föreningen.
 • Åke och Dick har haft ett möte med Björn Brage och Elizabeth Lundquist Lkpgs kommun och ett uppföljande möte med Martin Sundström.
 • Det blir olika former av stöd, kommunjägare, fiskräknare, båt, båtramper, ägardirektiv till TV och samarbete med Göta Kanal AB. Åke och Dick återkommer.
 • Enligt Anders går skyddsjakten förhållandevis bra och vi kommer sannolikt att uppnå målet att skjuta 1 000 mellanskarvar.

 

 1. Höja lägstanivån i Roxen
 • Leif är ansvarig för utskick av brev till mark- och vattenägare.
 • Vattenrådet för övre Motala ström arbetar med att knyta juridisk expertis och konsult för en miljökonsekvensutredning till projektet.
 •  Finansiering sökes, RFVOF bidrar med 50 000 kr och Svartån/Sommen med 10 000 kr. Vi räknar md bidrag från Vattendelegationen. Ansökan har skickats till Johan Nilssons fond, Fiskeavgifter och Hans von Essen, Våtmarksfonden.
 • Kommunen och TV kommer att kontaktas liksom Magnus Hall Göta Kanal AB.
 • Länsstyrelsen i Östergötland verkar ge oss kalla handen.

 

 1. Vattenpest
 • En arbetsgrupp inom Vattenrådet för övre Motala ström är ansvarig för vattenpestprojektet.
 • Blå Roxen är inbjudna till Vattenrådets höstmöte.

 

 1. Fria vattenvägar
 • Vattenrådet arbetar för en lekström Malfors-Roxen, hävert till Malfors ravin.
 • Förslag att riva Nykvarn och Älvås kraftstationer, 25 mkr*2
 • Naturskyddsföreningen planerar en informationsdag 6/11 med Krister Borg.
 • Dick skriver en artikel om lekströmmen för Ljungsbronytt.

 

 1. Kickstart Linköping
 • Visit Linköping & Co tilldelas 10 mkr fördelat på 2021–22 för att stödja besöksnäringen. Satsningar på vatten och friluftsliv stod högt i kurs

 

 1. Anslutning till RFVOF/ÅW
 • Kimstads Sportfiskeförening, 5-6 killar, besiktningsmän, ta med som tillsynsmän och skyttar till skyddsjakt. Inbjudan till årsmötet.
 • Johan Axelsson, yrkesfiskare Glan bör bjudas in till årsmötet.
 • Björn Brage Linköpings kommun bör inbjudas till årsmötet. Björn kommer att sättas upp på mejllistan för protokollutskick mm.

 

 1. Ålfiske Norsholm mitten av november
 • Anders och Åke kontaktar Klara Vatten för att undersöka möjligheten för fiske med ryssjor för ål som kan fångas innanför Roxens utlopp.
 • Klara Vatten kan bjudas in för information och diskussion.

 

 1. Övriga frågor
 • Sättunabäcken bör användas för att bevattna vårmarkerna.

 

 1. Nästa möte
 • Förslagsvis blir det ett julbordsmöte i v 49/50. Eddie och Leif sonderar förutsättningarna, te x Sjögestad eller Norsholm.