Protokoll styrelsemöte

Datum:         onsdag 27 januari

Tid:              19.00

Plats:           Hybridmöte: Online; Zoom/DJ + Fysiskt; Anders Nilsson, Bergsbadsvägen 42, Vreta Kloster

 

Närvarande

Anders Nilsson, Dick Jonsson, Eddie Uggla, Åke Wester, Anders Carlsson, Thomas Abrahamsson och Leif Ånell.

 

 1. Mötets öppnande
 • Anders Nilsson

 

 1. Föregående protokoll
 • Protokollet lades till handlingarna.

 

 1. Ekonomin
 • Resultaträkningen för 2020 visar på en omsättning på 271 000 kr och ett överskott efter fonderingar på 27 000 kr.
 • Balansräkningen för 2020 omsluter 485 000 kr och det egna kapitalet uppgår till 320 kr.
 • I budgeten för 2021 estimeras intäkterna till ca 231 000 kr och kostnaderna till ca 182 000 kr.

 

 1. Årsmöte
 • Den allvarliga Corona-situationen medför att årsmötet kommer att flyttas fram till slutet av maj, eventuellt utomhus. Annonsering kan ske på hemsidan och Corren- Föreningsnytt
 • Eddie kontaktar valberedningen och meddelar att Thomas Abrahamsson ersätter Eggert Mörling.
 • Niklas Borg, ordf. Kommunstyrelsen Lkpg föreslås bjudas in till mötet.

 

 

 1. Priser och film
 • Föreningen ansvarar för prisutdelning
 • Upplev anmäler tävlingar till ordf. Anders.
 • Föreningen har betalat Upplev 12 500 kr för filmen Kundkampen som marknadsför RFVOF och Rädda Roxen.

 

 1. Tillsynsmän
 • Åke Wester kontaktar Kimstads Sportfiskeförening för att samarbeta om tillsynsmän mm.
 • Det behövs ca 10-15 st. tillsynsmän för att tillsynsarbetet ska fungera effektivt.
 • Det kan vara bra att jobba i par och även nyttja en chattgrupp för intern kommunikation på Facebook, eller motsvarande.
 • Leif Ånell och Thomas Abrahamsson samordnar tillsynsverksamheten och kontaktar bla Upplev för medverkan, Upplev kräver fiskekort vid tävlingar.

 

 1. Ålfiske Norsholm mitten av november
 • Offert från Klara Vatten för att fånga ål undan turbinerna diskuterades.
 • Anders Nilsson och Åke Wester kontaktar markägaren Caroline Löfgren och bröderna Aronsson som arrenderar vattnen för vidare diskussion.
 • Det är endast fiske med handredskap som RFVOF disponerar fritt.

 

 1. Skarven
 • Skarvproblemet är fortfarande av högsta prioritet.
 • Åke Wester och Dick Jonsson kommer att ha ett möte med Linköpings kommun om hur det tänkta bidraget ska disponeras för skyddsjakten på skarv.

 

 1. Stoppa sänkningen av den lägsta vattennivån i Roxen
 • Det är viktigt att följa upp kontakten med mark- och vattenägarna liksom Invallningsföreningen. Det är även viktigt att i all kommunikation använda rätt begrepp så att vidare missförstånd inte uppstår, t.ex. att RFVOF önskar permanent höja sjöns vattennivå.
 • Efter granskning av inhämtat material konstaterades att vattenflödena i Roxen följer Vätterns flöden relativt väl, men att nivån i Roxen över åren har blivit tydligt lägre.
 • Länsstyrelsen Östergötland ställer sig inte bakom projektet men kan möjligen tänka sig att finansiera en studie av våtmarkerna.

 

 1. Vattenpest
 • Den utbredda invasiva växten vattenpest är fortsatt ett allvarligt problem för sjöns ekologiska balans, men även för de som fiskar och åker båt i sjön.
 • Samarbetet med Vattenrådet och Blå Roxen fortsätter.
 • Det är svårt att få ekonomi i tillvaratagandet av vattenpesten
 • En potentiell lösning är att vissa vitfiskar enligt uppgift kan ”beta” vattenpest. Åke Wester diskuterar ett samarbete med Alf Hultqvist på Vätternakvariet. Syftet är att studera mörtens och sarvens effekter på vattenpesten, de uppges äta makrofager upp till 20 % av sin vikt dagligen. Det kan vara ett argument för att ta bort skarven som också har gått hårt åt för siklöjan och mörten. Det kan tilläggas att braxen har ändrat form under skarvens höga predationstryck, de har blivit kortare och högre!

 

 1. Gränser och förbudszoner
 • Thomas Abrahamsson arbetar med att identifiera förbudszoner i Roxen på Fiskekartan, bla vid Kungsbron, båthamnen, upp- och nedströms kraftverken och östra Roxen vid Älvas. Mötet godkände ett förslag att tydligare rita in en fiskeförbudzon inom Kungsbro hamnområde upp till bron, samt 100 meter upp- och nedströms kraftstationen i Motala ström.
 • Temporära fredningszoner i anslutning till fisklek diskuterades. Det är dock i dagsläget viktigare att fokusera på skarven och vattenpesten.

 

 1. VA-ledning
 • Tiden för att överklaga Mark-och Miljödomstolens dom har gått ut.
 • Frågan kommer att tas upp med kommunen. Ett lämpligt tillfälle är det kommande årsmötet som vi hoppas att Niklas Borg, kommunstyrelsens ordf. kommer att närvara.
 • Var och en uppmanas att engagera intresserade att skriva insändare om VA-ledningen i Corren m.fl. tidningar.

 

 1. Naturum - fria vattenvägar
 • Styrelsen stöder förslaget och ser gärna att ett sk Naturum förläggs till Nykvarns kraftstation.
 • Det utgår ett bidrag 25 mkr för en utrivning som kan underlätta bildandet av en fri fiskväg och naturumet.

 

 1. Övriga frågor

 

 • Vattenrådet ska ha ett möte med Visit Linköping och Visit Östergötland för att informera om Vattenrådets verksamhet och projekt som bla berör RFVOF/Linköping.
 • En allmän uppfattning är Sportfiskets dag med Kinda Kanal 150 år är bra, men föreningen har dock för begränsade resurser för att medverka i ett ytterligare projekt.

 

 1. Nästa möte
 • Nästa styrelsemöte är 3 maj kl. 19.00.

 

 

 

Dick Jonsson

Sekreterare