Protokoll styrelsesammanträde

Roxens Fiskevårdsområdesförening

 

Datum:          måndag 3 maj 2021

Tid:               17.30

Plats:            Stjärnvallen, Stjärnorp

 

Närvarande: Anders Nilsson, Eddie Uggla, Lars Christofferson, Åke Wester, Leif Ånell, Anders Carlsson, Thomas Abrahamsson och Dick Jonsson. Online: Anders Samuelsson.

Frånvarande: Ulf Johansson och Eggert Mörling. 

 1. Mötets öppnande

    Ordf Anders Nilsson. 

 1. Frågor om årsmötet

Lars Christofferson föreslog att VA-ledningen i Roxen ska tas upp i diskussion med Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande, på det efterföljande årsmötet. 

 1. Föregående protokoll, bilaga

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 1. Ekonomi

Eddie Uggla, kassör informerade om det ekonomiska utfallet för 2020 som visade ett överskott på 27 000 kr. Budgeten för 2021 ligger ungefär på samma nivå med mindre förändringar i intäkter och kostnader. 

 1. Tillsynsmän och kontroll av fiskekort

Leif Ånell och Thomas Abrahamsson redovisade ett förslag på förbättrad kortkontroll och tillsynsverksamhet. 

 1. Skarven

Åke Wester och Dick Jonsson redogjorde för kommunens bidrag till föreningens åtgärder mot mellanskarv. Kommunen har avsatt 500 000 kr per år för åtgärder mot invasiva arter varav föreningen får 70 000 kr i år. Diskussionen med kommunen kommer att fortgå och vi planerar för ett möte med Muharrem Demirok, kommunalråd i Linköping och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

 1. Våtmarkerna och gäddlek

Åke Wester berättade att det har visat sig allt svårare att ändra lagen för att sänka lägsta vattennivån i Roxen. Projektet är vilande men anda möjligheter undersöks. Ett alternativ är att leda ut vatten från Sättunabäcken på våtmarkerna. Ett annat alternativ är att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som underlag till att översvämma våtmarkerna. Arbete sker i samarbete md Övre Motala Ströms Vattenråd (ÖMSV). 

 1. Vattenpest

Åke Wester rapporterade om en diskussion med Alf Hultqvist vid Vätternakvariet. Mört och sarv betar bla makrofager som smal vattenpest. De kan äta upp till 20 % vattenpest av sin kroppsvikt dagligen. Det kan mycket väl vara så att skarven har decimerat dessa arter så pass mycket att vattenpesten har fått fritt spelrum. Åke återkommer med mera information framöver. Vad som blir nästa steg i kommunens och Blå Roxens projekt mot vattenpest är osäkert. ÖMSV har möte senare i år och vi får se vad som kan göras. 

 1. Utsättning av gös

Utsättningen av lekmogen gös har flyttats fram till hösten. 

 1. Övriga frågor

Åke Wester redogjord för intresset från Kimstads Sportfiskeförening att samarbeta med RFVOF. Det gäller såväl skarven, ålen som kort- och tillsynsärenden. 

Dick Jonsson redogjorde för en skrivelse från ÖMSV till Havs- och Vattenmyndigheten med kopior till Länsstyrelsen Östergötland, Linköping och Motala kommun, Sommens och Svartåns Vattenråd, LRF och Aktion Rädda Vättern m.fl. Skrivelsen omfattar bla kritik av samrådsförfarandet och förslag på införandet av biologiska indikatorer i vattenmiljödatabasen VISS, att göra databasen tillgänglig före personer och organisationer utanför myndigheterna, att ha indikatorer på förebyggande åtgärder och att få ta del av data på förekomst av kväve, fosfor och PFAS mm i Motala Ström och Roxen. 

Dick informerade om att det finns ett stort område med alunskiffer från Omberg som sträcker sig utmed Motala Ström till Roxen. Skiffern innehåller jordartsmetaller typ Norra Kärr vid sydöstra Vättern. EU vill minska sin import att dessa metaller och har rankat området som ett av de tre viktigaste i EU. Här finns en risk för avsevärda miljöskador om de ekonomiska krafterna får styra utan miljöhänsyn. Hur ska VISS förhålla sig till denna typ av information? 

 1. Nästa möte

Preliminärt datum är den 1 juni 2021 kl. 18.00 hos Anders Nilsson i Kungsbro. 

 1. Avslutning

Ordföranden tackade alla för deltagandet i mötet och gav en eloge till Thomas Abrahamsson som ansvarade för online-uppkopplingen på ett utmärkt sätt. 

Dick Jonsson

Ljungsbro

2021-05-05