Protokoll styrelsemöte 2021-08-23 

Datum:            måndag 23 augusti

Tid:                  18.00

Plats:               Anders Nilsson, Kungsbro

 

 1. Mötets öppnande 
 1. Föregående protokoll
 • Protokollet granskades och lades till handlingarna
 1. Fisketillsyn
 • Beslutades att Leif Ånell är ansvarig för tillsynsgruppen med Thomas Abrahamsson som ersättare.
 • Föreningen har köpt in 10 st räddningsvästar för tillsynsgruppen.
 1. Fisketävling
 • Föreningen stöder fisketävlingar mm med bla annonsering på hemsidan och erbjudande av fiskekort. 
 1. Gös
 • Stora kullar av smågösar har observerats vilket har varit ovanligt under många år. De flesta har sannolikt tillkommit till under naturlig lek men en del är sannolikt egenkläckta yngel. Stödinplantering av lekmogen gös kan också ha bidragit till den positiva utvecklingen liksom det varma vädret.
 • Beslutades att vänta med eventuella stödinplanteringar till nästa år. Om nödvändigt kan dubbla utsättningar göras då.
 • Skarven är tyvärr fortfarande ett stort problem för gösen, stora mängder smågös har hittats i skarvmagar. 
 1. Ål Norsholm
 • Beslutades att försöka att leda in ål i kanalen i Norsholm.
 1. Mellanskarv
 • Skyddsjakten på kinesisk mellanskarv är prioriterad och vi försöker nå upp till vår tilldelade kvot.
 • Beslutades att föreningen ska ersätta utgifterna för planerade skarvåtgärder.
 1. Smal vattenpest
 • Vattenpesten är ett stort problem i Roxen utanför naturreservaten, vid badplatser och uppgrundningar m fl ställen liksom i kanalen.
 • När yrkesfiskaren med stor möda lyckas hala in sina garn är de ofta nedtyngda och förstörda av vattenpest, garnen ser ofta ut som ryamattor med inslag av mellanskarvar.
 • Föreningen ska undersöka om det är möjligt att söka ersättning.
 • Rädda Roxen belyste problemet i en uppmärksammad artikel i Corren.
 • Förutom övergödning menar vi att den låga vattennivån i Roxen och att förekomsten av skarv bidrar till detta. Skarven har under många år kraftigt reducerat bestånden av mört, sarv, braxen och id som betar smal vattenpest på ett skonsamt sätt.
 • Vi vill ha ett försöksområde med länsar mm för att pröva olika skördemetoder, t.ex. bottenharv. Vi har inte fått gehör för det tidigare men nu är Linköpings kommun och Länsstyrelsen intresserade. Vi ser fram emot ett samarbete med Övre Motala Ströms Vattenråd (ÖMSV), kommunen, länsstyrelsen och Göta Kanal m.fl.
 1. Lägsta vattennivån Roxen
 • Den låga vattennivån i Roxen inverkar negativt på fiskleken, fågellivet i naturreservaten, båttrafiken, raserar strömkanterna i Motala Ström och Svartån, gynnar vattenpesten och därmed algblomning samt mellanskarvens predation.
 • Vi ser också här fram emot ett samarbete med ÖMSV, kommunen, länsstyrelsen och Göta Kanal m.fl. i syfte att höja den lägsta vattennivån i Roxen, framförallt under våren.
 • Vi ser gärna att Älvräddarna engageras, vi vill inte ha ett nytt Yxern här.
 1. VA-ledningen i Roxen
 • Linköpings kommun har överklagat Mark-och Miljödomstolens beslut att underkänna detaljplanen för Roxenbaden till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
 • Beslutades att föreningen skickar en skrivelse till MÖD (se nedan) med bilaga på vårt tidigare överklagande av Tekniska Verkens dragning av VA-ledningen i Roxen till MÖD. 
 1. Syremätningar
 • Syremätningar har genomförts i Roxen, Motala Ström och Svartån i slutet av augusti. Samtliga resultat faller inom Kategori 3: Svagt syrestillstånd med ett genomsnitt på 4.39 mg/liter. Fiskens tillväxt reduceras och sjukdomskänsligheten ökar redan då syrehalten understiger 6-7 mg/liter.
 1. Övre Motala Ströms Vattenråd (ÖMSV)
 • Samhällsbyggnadsnämnden i Motala Kommun kommer att ta ett beslut i frågan om huvudmannaskapet för ÖMSV i mitten av september.
 • Rådets ordförande Lars Carlsson håller oss informerade om hur det går.
 1. Övriga frågor
 • Frågan om Tinnerbäcksbadet och eventuellt läckage av klor mm i Stångån och Roxen diskuterades. Frågan kommer att bevakas.
 • Beslutades att begreppet familjekort ska justeras så att det tydligt framgår att det gäller en familj med barn upp till 16 år liksom en familj utan barn.
 • Beslutades att styrelsens medlemmar har rätt till ett årsfiskekort och de rekommenderas att vara ute på sjön för att notera sjöns status och om störa mellanskarvarna. 
 1. Nästa möte
 • Datum: tisdag 27/9
 • Tid: 18.00
 • Plats: Anders Nilsson, Kungsbro alternativt Berg

 

Inlaga till Linköping Kommuns överklagan av Mark- och miljödomstolens underkännande av detaljplanen för Roxenbaden

Ljungsbro, 2021-08-26

Till: Mark- och övermiljödomstolen, Svea Hovrätt, Stockholm

Roxens Fiskevårdsområdesförening med ca 350 mark- och vattenägare vill härmed protestera mot dragningen av VA-ledningen i Roxen i anslutning till Linköpings Kommuns överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut att underkänna detaljplanen för Roxenbaden till Mark- och övermiljödomstolen. Vi överklagade beslutet om VA-ledningen utan framgång men anser fortfarande att beslutet har tagits på felaktiga grunder, bifogas (Mål: M 1103-11, 1483-20). Vi protesterar också mot överklagandet av detaljplanen för Roxen.

Detaljplanen för Roxenbaden och den relaterade dragningen av VA-ledningen har mött stort motstånd från framförallt lokalsamhället och har diskuterats flitigt i lokala medier. Vi vill att Tekniska Verken och Linköpings Kommun i god demokratisk anda lägger ned dessa dåligt underbyggda projekt och återkommer med mera realistiska och långsiktiga planer som tar hänsyn till vad Linköpings medborgare vill liksom gällande miljömedvetenhet.

VA-ledningen är en sårbar konstruktion, speciellt i en grund sjö med omgivande naturreservat och höga skyddsvärden. Vid en skada på ledningen kommer avloppsvatten ut i Roxen och med stor sannolikhet att drabba naturreservaten. Roxen är en grund sjö på ca 5 m och har varit en av Sveriges tre fiskrikaste sjöar, så är det inte idag. Roxen lider av övergödning, smal vattenpest och mellanskarven höga predation på fisk. Sjön är illa utsatt och måste skyddas, den ska inte utsättas för ytterligare störningar som vatten och avloppsledningen (VA-ledningen) ger upphov till. Betydande natur- och miljövärden står på spel, det gäller naturreservaten med sitt rika fågelliv, växter och fisksamhället och vattenkvaliteten. Ett läckage eller skada i denna grunda sjö skulle få ödeläggande konsekvenser, också på friluftslivslivet samt på Norrköpings dricksvattentäkt i Glan, nedströms Roxen.

De EU-skyddade naturreservaten i Kungsbro och Svartåmynningen (Natura 2 000) är av stor vikt för Roxens biologiska mångfald. Strandängarna har stor betydelse för kungsfiskare, rödspov, fiskgjuse, havsörn, häger, egretthäger, gråtrut och skäggdopping m.fl. De är också viktiga för många fiskarter, främst gäddor men också för nors, löjor, mört, abborre, gös, vimma och asp. Naturreservaten hyser också utter, bäver, en mängd insektsarter och variationsrik flora som också är mycket skyddsvärda.

Att lägga ner en VA-ledning i en sjö med så höga naturvärden är också kontraproduktivt med tanke på den stora potentialen för ekoturism, sportfiske, fågelskådning och lokal småföretagsamhet. Göta Kanal besöks av ca 500 000 turister varje år. Med tanke på kommande satsningar från Göta Kanal AB, bla en ny restaurang och besökscenter vid slussarna i Berg, har man börjat diskutera möjligheten att etablera ett Naturum vid Roxen med inriktning på växt-, fisk- och fågellivet. Mot denna bakgrund framstår dragningen av VA-ledningen som synnerligen kortsiktigt och ogenomtänkt.

Den tekniska specifikationen av VA-ledningen är undermålig, den ska vila på betongfundament ca en halv meter över botten. Vid ett möte på Lantmäteriet visade det sig att Tekniska Verkens experter har begränsad erfarenhet av ledningsdragning på djupt vatten. Det skiljer sig markant från att lägga ledningar i grunda sjöar där riskerna är betydligt högre. De hade inte någon som helst kunskap om Roxen och projektets risker. De hade inte heller genomfört en riskanalys och har inte ens varit ute på sjön.

Om det uppstår ett brott på VA-ledningen går avloppsvattnet direkt ut i sjön. Hur ska man ta hand om detta, speciellt under en kall vinterdag med issörja eller om det blir kalla vintrar ner mot -10 C? Det är högst troligt att man inte kan hantera det på ett tillfredsställande sätt och till rimliga kostnader. Det är mycket starka skäl till att projektet bör läggas ned. Det kan tilläggas att yrkesfiskaren i Roxen är mycket orolig för att hans bottengarn med tunga ankare ska dras med i rörliga ismassor, isskjuvningar, issörping och isskräkning, det har hänt förr. Det finns flera exempel på hur stora klippblock och hur bojen Jolly Boy med ett fundament på 3,5 ton mitt ute i Roxen har förflyttats flera kilometer. Vem har inte förundrats över de klippblock och stenar mm som man kan se att isen flyttat? Det handlar om enorma krafter. Sammantaget är detta ett mycket tungt argument för att den föreslagna lösningen inte är tillämpar i Roxen.

Göta Kanal, en av Sveriges främsta båtleder för turister, går tvärs över Roxen. En flitigt utnyttjad ankringsplats för fritidsbåtar är Flemmaviken. Det finns en uppenbar risk för ledningsbrott med att ankra där, speciellt om ankarna börjar dragga. Riskerna ska inte försummas, även om man sätter upp skyltar, folk gör misstag.

Norrköpings kommuns VA-ledning i Bråviken har vid några tillfällen har råkat ut för brott och läckage. VA-ledningen i Rängen råkade också ut för allvarliga problem. Detsamma gäller en avloppsledning som lades i den grunda sjön Hjälmaren i Sörmland. Ledningen gasfylldes, flöt upp, bröts sönder och innehållet tömdes i sjön.

Hur många bostäder kommer att byggas i Roxenbaden inom tio till 20 år? Hur ska man trygga VA-försörjningen för dessa bostäder? Lägga ner ytterligare VA-ledningar och skapa fullständigt kaos i Roxen och ödelägga ännu fler lekplatser för gös m.fl.?

Det bästa kommunen kan göra är att planera för att VA-frågorna ska ingå som en del i utvecklingen av den övriga befintliga infrastrukturen till Roxenbaden. Enklast är att gräva ner VA-ledningen längs med landsvägen eller under en cykelväg. Det är standard på de flesta håll i landet och det är märkligt att man vill frångå detta. Det gäller speciellt i ett område med betydande friluftslivsvärden i Roxen med omnejd. I dag finns det en VA-ledning fram till Flemma som kan anslutas till Roxenbaden. Markägare längs vägen ställer nog upp med servitut för att själva få tillgång till VA-ledningen. Befintliga och nybyggda fastigheter kan enkelt anslutas till den nergrävda VA-ledningen och bidra till kostnadsfinansieringen. Dragningen av VA-ledningen bör göras inom ramen för ett välbehövligt infrastrukturprojekt. Det är betydlig mer välkommet för oss alla i kommunen.

Det är många som vill stärka skyddet för naturreservaten, bla Övre Motala Ströms vattenråd, Svartåmynningens och Sommens Vattenråd, Roxens fiskevårdsområdesförening, Rädda Roxen och Vretaklosterbygdens företagarförening. Det gäller nog också Linköpings Fågelklubb och Östergötlands ornitologiska förening m.fl. som nyttjar fågeltornen flitigt.

Enligt styrelsens uppdrag

Dick Jonsson, sekreterare

Roxens Fiskevårdsområdesförening

070-303 58 09

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

roxen.nu

Ljungsbro

2021-08-26