Roxens Fiskevårdsområdesförening

 

Protokoll styrelsemöte

 

Datum:          måndag 25 oktober

Tid:               18.00

Plats:            Anders Nilsson, Berg

Närvarande:   Anders Nilsson, Lars Christofferson, Dick Jonsson, Eddie Uggla, Åke  

                         Wester, Leif Ånell, Anders Samuelsson, Tomas Abrahamsson

 

 1. Mötets öppnande

Anders Nilsson hälsade välkommen.

 

 1. Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Ekonomi
 • Den ekonomiska ställningen är god, intäkter och kostnader ligger på förväntad nivå.
 • Det beslutades bla att medlen främst ska användas för fiskevård, åtgärder mot skarv men också mot smal vattenpest. 
 1. Fiske, kort och tillsyn
 • Fångstrapporteringen av fisk ger en dyster bild av läget i Roxen. Skarvens grava åverkan på fisksamhället är fortfarande mycket tydlig. Norsen är allerstädes frånvarande, detsamma gäller numera för gärsen. Förekomsten av mört och löjor är fortfarande låg. Abborrbeståndet har minskat i storleksordningen med 90 %.
 • Årets försäljning av fiskekort uppgår till 1 400 kort och en del tävlingar mm kvarstår.
 • Beslutades att införa ett dagkort för ungdomar upp till 16 år till ett pris på 45 kr/dag, vilket motsvarar 50 % av ett vuxenkort.
 • Den digitala registreringen av fiskekort via i-Fiske har underlättat betalningar och fisketillsyn. Diskussioner kommer att tas med försäljare av papperskort för att se om de kan nyttja den digitala registreringen.
 • Satsningen på fisketillsynen har fallit väl ut, antalet tjuvfiskare har minskat och numera känner de flesta till att kontroller utförs systematiskt på sjön. 
 1. Skarvjakt
 • Skarvjaktssäsongen går mot sitt slut och det ser ut som att vi klarar av målen för vårt tillstånd på skyddsjakt efter skarv. En allmän uppfattning är att målen är för lågt satta och att ett betydligt större antal skarvar skulle behöva skjutas och störas.
 • Yrkesfiskaren har haft stora problem med minskade fångster och skarv i garnen, ca 500 dränkta skarvar har tagits om hand.
 • De som bedriver skyddsjakt efter kinesisk mellanskarv på enskilt initiativ uppmanas att kontakta föreningen för information mm.
 • Det går numera bra köpa hagelammunition med ekologisk förladdning till konkurrenskraftigt pris. 
 1. Ål
 • Filmen ”Den sista ålen” diskuterades, några medlemmar var med i filmen tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande i Linköping Denis Cassel. Jakob Bergengren, Tekniska Verken gjorde en stor insats vid ålsläppet vid Nykvarn. Den stora ålslakten i kraftverken är en stor skandal för kraftverksbolagen och länsstyrelserna. Det är en lika stor skandal att traumatisera yrkesfiskarna med kontrollerande tjänstemän i båtarna och indragna ållicenser.
 • Beslutades att kontakta det politikerstyrda Stadshus AB, Linköping och dess dotterbolag Tekniska Verken för en diskussion.
 • Det diskuterade hur föreningen kan öka ansträngningarna för att rädda ålen i form av utsättningar och skapandet av fria vattenvägar.
 • Idag fångas ål i Roxen och transporteras till Stegeborg för utsättning i Östersjön. Det är konstgjord andning i elfte timmen. Det är en droppe i havet jämfört med de stora ålbestånd som vi har haft i Roxen, Stångån, Svartån och Motala Ström.
 • Det diskuterades hur man kan leda ål förbi kraftverken med hjälp av luftslang på botten via kompressor eller strömmande vatten via vattenspruta. Norsholm kommer att bli ett försöksområde i ett kommande samarbetsprojekt framöver. 
 1. Övriga frågor
 • Behovet av att översvämma Roxens och naturreservatens strandängar på våren diskuterades. Man kan ana en tendens att vattennivån i våra sjöar minskar beroende på olika faktorer där klimatförändringar inte kan uteslutas. Beslutades att utreda om det går att tillfälligt höja nivån i Roxen på våren eller höja lägsta vattennivån med hjälp av förändrad vattendom.
 • Styrelsen har fått en fråga om svanar betar vattenpest antingen strax under ytan eller flytande och om alla rundnäbbade sjöfåglar äter vattenpest. Frågan kommer att vidarebefordras till länsstyrelsen. Det är bra om inte bara mört, sarv och andra vitfiskar äter vattenpest.
 • Olika observationer ger vid handen att spridningen av vandringsmusslan har dämpats.
 • Roxens FVOF och Rädda Roxen diskuterades. Rädda Roxen är det fisk- och vattenvårdsprogram som Roxens FVOF bedriver. Rädda Roxen bildades i anslutning till kommunens planer på att dra en VA-ledning ovanför Roxens botten med negativa effekter på miljön och yrkesfisket. Det är Roxens FVOF som företräder Rädda Roxen. Men alla som vill vara med och rädda Roxen kan höra av sig till Roxens FVOF. Referens: nu
 • Övre Motala Ströms Vattenråd, som RFVOF är medlem i, kommer att hålla ett informationsmöte om vad som har hänt och om vattenrådets framtid. 
 1. Nästa möte med julbord