Roxens Fiskevårdsområdesförening

Protokoll styrelsemöte

  • Datum: onsdag 30 mars
  • Tid: 18.00
  • Plats: Stjärnvallen

Närvarande: Anders Nilson, Eddie Uggla, Dick Jonsson, Åke Wester, Lars Christofferson, Leif Ånell, Anders Carlsson, Ulf Johansson, Thomas Abrahamsson.

1. Mötets öppnande
Dick Jonsson sekreterare hälsade välkommen.

2. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Ekonomin är god med ett överskott på 140 000 kr och avsättning till Roxenfonden.

4. Ärenden inför årsmötet
Ett 10-tal frågor diskuterades för beslut att tas upp på årsmötet.

5. Övriga frågor
Information om Inbjudan till Rådsmöte från Fiskevattenägarna 4 maj. Beslutades om sponsorship till ungdomsfisket i höst. RFVOF ställer inte upp med kontantbidrag utan erbjuder fritt fiske för ca 56 ungdomar under en dag. RFVOF erbjuder också annonsering av fisket på vår hemsida, kontakta styrelsen. En motprestation är att RFVOF:s namn och logga tydligt marknadsförs tillsammans med övriga partners.

6. Nästa möte
Datum: måndag 2 maj

Tid: 18:00
Plats: Anders Nilsson, Berg